Zespół orzekający w sprawie, opinii, orzeczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Urzędnicza Kielce

Zespół orzekający w sprawie, opinii, orzeczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Urzędnicza Kielce

http://www.mzppp.kielce.eu/76,none,115,Przyjmowanie%20dokumentacji%20na%20zesp%C3%B3%C5%82%20orzekaj%C4%85cy

 

Przyjmowanie dokumentacji na zespół orzekający

print
 1. Pracownik merytoryczny Poradni (psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, sprawujący opiekę nad daną placówką – informacja do uzyskania w sekretariacie MZPPP), do którego zgłaszają się rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie z zamiarem rozpoczęcia procedury orzekania dziecka/ucznia, informuje rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia o procedurach postępowania w zakresie orzekania oraz o możliwości złożeniu wniosku w/w sprawie wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniająca wniosek. Wskazuje jako miejsce złożenia wniosku Sekretariat Poradni.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni/ pełnoletni uczeń składają wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie orzeczenia/opinii o wczesnym wspomaganiu dot. dziecka/ucznia w Sekretariacie MZ PPP, wniosek jest przekazywany do odpowiedniego Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.
 3. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.
 4. Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub  opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, Przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym Wnioskodawcę.
 5. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, Przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 6. W przypadku, gdy złożony wniosek nie zawiera niezbędnych danych lub Wnioskodawca nie dołączył wymaganej dokumentacji, Przewodniczący zespołu wzywa Wnioskodawcę pisemnie (listownie lub drogą mailową za potwierdzeniem) do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia brakującej dokumentacji.
 7. Niedopełnienie wymagań formalnych przez Wnioskodawcę w ustawowym terminie (nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania), skutkuje wstrzymaniem procedury postępowania orzekającego, o czym Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie przez Przewodniczącego.
 8. Przewodniczący ustala termin posiedzenia zespołu, o którym zawiadamia Wnioskodawców (listownie, drogą mailową za potwierdzeniem lub telefonicznie, odnotowując w metryce sprawy).
 9. Decyzja administracyjna jest wydawana w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a w szczególnych wypadkach do 60 dni w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o wczesnym wspomaganiu, natomiast w przypadku orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
 10. Orzeczenie lub opinię o wczesnym wspomaganiu przekazuje się Wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu, na którym zapadła decyzja.
 11. Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od decyzji zespołu orzekającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia/opinii.

 

 

Wzór wniosku o wydanie orzeczenia/opinii jest do wydrukowania z zakładki: dokumenty do pobrania

Skip to content