Opłaty

Raz w miesiącu opiekun zobowiązany jest wpłacić opłatę za wyżywienie oraz opłatę stałą w wysokości 750 zł. Czesne wpłacane jest do 5. dnia każdego miesiąca. Jest to opłata z góry za każdy rozpoczęty miesiąc.

Jednorazowa opłata 250 zł.

Na początku każdego roku udostępniana jest rodzicom oferta ubezpieczenie dziecka na cały rok szkolny. 

Ubezpieczenie jest dobrowolne i kosztuje około 56 zł/rok. Rodzic samodzielnie dokonuje opłaty dla danego ubezpieczyciela.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe z tańce, piłki nożnej oraz karate. Koszt tych zajęć to około 120 zł/miesiąc.

Nowośćzajęcia integracji sensorycznej – nieodpłatne dla dzieci  posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Możliwość diagnozy i udziału w zajęciach również komercyjnie.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną zwolnione są z wszelkich opłat z wyjątkiem opłaty za posiłki.

W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu po godzinie 18.00 za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. Kwota płatna nauczycielowi bezpośrednio przy odbiorze dziecka.

Numer konta bankowego: 18 1240 1372 1111 0010 7361 0897

Skip to content