Zamierzenia dydatyczne, 5-latki, gr – 3, marzec 2024r.

Zamierzenia dydatyczne, 5-latki, gr – 3, marzec 2024r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec w grupie  Little Birds

 

 

 1. Temat tygodnia: Zwierzęta sprzed milionów lat

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
 • porównywanie liczebności zbiorów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
 • wczuwanie się w sytuację innych osób,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • nazywanie figur geometrycznych;
 • poznawanie wybranych zwierząt prehistorycznych (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie;
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami;
 • układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.
 • wykonywanie eksperymentu z przenoszeniem lodu,
 • poznawanie zwierząt z epoki lodowcowej.

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • utrwalanie poznanych liter,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • Odkrywanie litery z, Z.

 

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru.
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • Odkrywanie litery z, Z.

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • porównywanie liczebności zbiorów, wprowadzenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo.
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych.
 • rozwijanie umiejętności odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9,

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

 1. Temat tygodnia: Pogoda marcowa

 

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
 • rozwijanie kreatywności.
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • rozwijanie umiejętności weryfikowania poprawności wykonanego zadania
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta) i pochodnych, nazywanie barw ciepłych i zimnych;
 • mieszanie barw, nazywanie powstałych;
 • poznanie kalendarza pogody;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi krokusy);
 • poznawanie zwiastunów wiosny, np.: kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach;
 • dbanie o rośliny doniczkowe uprawiane w pomieszczeniach, nazywanie wybranych, umieszczanie ich w nasłonecznionych miejscach;
 • wyrabianie umiejętności współdziałania z rówieśnikami,
 • doskonalenie koncentracji uwagi podczas zabaw,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu;
 • opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej.

 

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • Odkrywanie litery u, U.
 • odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).

 

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru.
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • Odkrywanie litery u, U.
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo – skutkowego, poznawania samego siebie;
 • kształtowanie umiejętności liczenia.

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia,
 • doskonalenie umiejętności dodawania,

 

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;

 

 

 1. Temat tygodnia: Wiosno, ach to ty!
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
 • nazywanie figur geometrycznych;
 • utrwalanie wiedzy na temat ptaków powracających na wiosnę do Polski,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej,
 • doskonalenie swobody ruchów w przestrzeni,
 • zrozumienie konieczności robienia wiosennych porządków.
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie,
 • kształtowanie postawy badawczej.
 • wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,
 • wyklaskiwanie w dłonie, rytmicznie wypowiadając słowa rymowanki,

 

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
 • Odkrywanie litery c, C.

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • Odkrywanie litery c, C.

 

 

 

Elementy matematyki:

 

 • nazywanie figur geometrycznych;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru;
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych,
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • przeliczanie elementów, odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,

 

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;

 

 

 1. Temat tygodnia: Mamy różne charaktery

 

 • rozwijanie mowy,
 • integrowanie grupy rówieśniczej,
 • wdrażanie do dbania o własne i cudze rzeczy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
 • rozwijanie wyobraźni.
 • rozwijanie umiejętności tworzenia pytań.
 • nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru
 • wprowadzenie pojęć: dłuższy, krótszy
 • rozwijanie umiejętności kierowania swoim ciałem poprzez muzykę,
 • rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej zabawie,
 • rozwijanie umiejętności odróżniania zachowań pozytywnych od negatywnych.
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • rozwijanie wiedzy na temat wartości,
 • rozwijanie pamięci
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji,

 

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby

 

 

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą.
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby.
 • Odkrywanie litery ł, Ł.

 

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru
 • Odkrywanie litery ł, Ł.

 

 

Elementy matematyki:

 

 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
 • rozwijanie myślenia matematycznego,
 • ćwiczenie umiejętność tworzenia kodu,

 

Liczenie:

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
  i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości;
 • porządkowanie przedmiotów – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;