Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – Yellow Bunnies -kwiecień 2021

A+ 4 LATKI

Kwiecień

Chciałbym być sportowcem

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • korzystanie z toalety,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.

Kwiecień, tydzień 2

Co się dzieje w kosmosie?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni.

Językowa aktywność dziecka

 • nazywanie wybranych części ciała,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola,
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów.

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
 • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
 • wskazywanie wymienionych części ciała.

Kwiecień, tydzień 3

Dbamy o przyrodę

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
 • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

Kwiecień, tydzień 4

Jestem Polakiem i Europejczykiem

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • korzystanie z toalety
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
 • naśladowanie czytających dorosłych, np. zabawa w czytanie,
 • słownictwo w języku obcym,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3 latki

Kwiecień, tydzień 1

Chciałbym zostać sportowcem

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieściruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • rysowanie na dowolne tematy,
 • wskazywanie wymienionych części ciała,
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Kwiecień, tydzień 2

Chciałbym być kosmonautą

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • składanie ubrań przed leżakowaniem,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Poznawcza aktywność dziecka

 

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

 

 

 

Kwiecień, tydzień 3

Dbamy o Ziemię

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • odkładanie prac na półki indywidualne.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność człowieka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • obserwowanie piszących dorosłych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

 

Kwiecień, tydzień 4

Jestem Polakiem i Europejczykiem

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność człowieka

 • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością,
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • słownictwo w języku obcym.

Artystyczna aktywność dziecka

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.