Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie 6-latków – grudzień 2021

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie 6-latków – grudzień 2021

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc

grudzień w grupie 6-latków

 

 1. Co cieszy mikołaja?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć;
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań.
 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów tp..;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej; nabywanie płynności ruchów rąk; nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi.
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy .
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji;
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego; prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej.
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach; mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją; używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi; posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • próby samodzielnego czytania;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską; rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów; rozpoznawanie liter pisanych.
 • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki);
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym; improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • rysowanie z wyobraźni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • budowanie szeregów złożonych z wielu elementów;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości;
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

 

 1. Jakie sporty uprawia Pani Zima?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie koordynacji ruchowej; nabywanie płynności ruchów rąk; nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi;
 • wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych.
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji;
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań;
 • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym; czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku; określanie swoich zainteresowań;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię);
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
 • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania;
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją; używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi; posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji; formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską; rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;  rozpoznawanie liter pisanych.
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym; instrumentacja wierszy, opowiadań; improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru;
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;
 • wymienianie nazwisk znanych artystów;
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci; uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów;
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;

 

III. O czym w święta każdy z nas pamięta?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów tp..;
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie koordynacji ruchowej; nabywanie płynności ruchów rąk; nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi.
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
 • wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym; czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię);
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji.
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją; używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi; posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji; formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską; rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów; rozpoznawanie liter pisanych.
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym; instrumentacja wierszy, opowiadań; improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze; rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

 1. Który zywioł jest najwazniejszy?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań;
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie koordynacji ruchowej; nabywanie płynności ruchów rąk; nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań;
 • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury;
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich zainteresowań;
 • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych;
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją; posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji; formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską; rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów; rozpoznawanie liter pisanych.
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym; improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • poznawanie różnych źródeł energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej;
 • poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca;
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja.
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
Skip to content