Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie 4 latków – grudzień 2021

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie 4 latków – grudzień 2021

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc grudzień
w grupie 4-latków

 

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,
 • wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznym,
 • zachęcanie do uważnego słuchania N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,

rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,

posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

 

 1. Idzie zima ze śniegiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • zachęcanie do uważnego słuchania poleceń N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

Wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności manualnej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 

 • Idą święta

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa,
 • utrwalanie gry na poznanych instrumentach,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • utrwalanie pojęć: wysoko, nisko.
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • wzbogacenie słownictwa,

rozwijanie sprawnościowi manualnej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja)
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 

 1. Projekt Emocje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób,
 • przygotowanie do rozumienia uczuć – własnych i innych ludzi,
 • rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.