Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2022, gr 3

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2022, gr 3

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik
w grupie 3

 

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ ?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • zwrócenie uwagi na pokarmy spożywane przez wybrane zwierzęta.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie koncentracji i pamięci.

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • aktywne słuchanie rozmówcy; rozpoznawanie instrumentów muzycznych – perkusyjnych i innych, np.: gitary, pianina, po ich dźwiękach;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;

 

Przygotowanie do czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;

 

Elementy matematyki

 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2,

 

JESIEŃ W SADZIE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie ze sposobem wykonania kompotu jabłkowego,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • wyrabianie umiejętności reagowania ruchem na dźwięki muzyczne,
 • wyrażenie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej.
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

 

Przygotowanie do czytania

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • próby samodzielnego czytania;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

 

Elementy matematyki

 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
 • nazywanie figur geometrycznych;

 

 

Jesień na działce

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

 • zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki warzywnej,
 • rozwijanie zdolności improwizacji wokalnych,

wyrażenie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej.

 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3; rozwijanie umiejętności liczenia
 • określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;

 

Przygotowanie do czytania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • rozpoznawanie liter pisanych;

 

Przygotowanie do pisania

 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;

 

Elementy matematyki

 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;

 

Dbamy o zdrowie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • wyrabianie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabaw i tańca,
 • uświadomienie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie.
 • zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami trójkąta,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • aktywne słuchanie rozmówcy
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi

 

Przygotowanie do czytania

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rysowanie z wyobraźni;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;

 

Elementy matematyki

 • nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie, parami – oczu, uszu, nóg;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • nazywanie figur geometrycznych;

 

Skip to content