Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec w grupie  Little Birds

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec w grupie  Little Birds

 

 

 1. Temat tygodnia: Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
 • porównywanie liczebności zbiorów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
 • wczuwanie się w sytuację innych osób,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych,
 • wdrażanie do świata wartości,
 • definiowanie pojęcia „przyjaźń”,
 • ilustrowanie piosenki ruchem,
 • wyrabianie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas wspólnej zabawy z piosenką,
 •  zapoznanie z wyglądem dzieci z różnych zakątków świata,
 • wykonanie eksperymentu z bańkami mydlanymi

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • utrwalanie poznanych liter,
 • budzenie zainteresowania literami,

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru.
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • porównywanie liczebności zbiorów, wprowadzenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo.
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych.

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
  i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości;
 • porządkowanie przedmiotów – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;

 

 1. Temat tygodnia: Lato, lato, lato czeka
 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
 • rozwijanie kreatywności.
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • rozwijanie umiejętności weryfikowania poprawności wykonanego zadania
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie  przestrzennych technik plastycznych , takich jak: konstruowanie, modelowanie, itp., oraz pozostawianie swobody w zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne, wspólne wykonywanie prac plastycznych.
 • poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem; opisywanie ich wyglądu, smaku.
 • zapoznanie ze związkiem frazeologicznym Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego

 

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu;
 • opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej.
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • kształtowanie percepcji słuchowo-ruchowej,

 

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie),

 

 

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru.
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).

 

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo – skutkowego, poznawania samego siebie;
 • kształtowanie umiejętności liczenia.
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

 

 

 

Klasyfikowanie:

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
  i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości;
 • porządkowanie przedmiotów – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;

 

 

 1. Temat tygodnia: Wkrótce wakacje
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności działania w grupie,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
 • nazywanie figur geometrycznych;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo – skutkowego, poznawania samego siebie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • zapoznanie z miejscami letniego wypoczynku,

 

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,

 

 

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,

 

 

 

Elementy matematyki:

 

 • nazywanie figur geometrycznych;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru;
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych,
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • przeliczanie elementów,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru.
 • zapoznanie z miejscami letniego wypoczynku,
 • wyrabianie dykcji i artykulacji,
 • doskonalenie aparatu ruchowego i koncentracji uwagi,
 • wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności działania w grupie,

 

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
  i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości;
 • porządkowanie przedmiotów – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;

 

 

 1. Temat tygodnia: Zwiedzamy świat

 

 • rozwijanie mowy,
 • integrowanie grupy rówieśniczej,
 • wdrażanie do dbania o własne i cudze rzeczy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
 • rozwijanie wyobraźni.
 • rozwijanie umiejętności tworzenia pytań.
 • nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
 • układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.
 • zapoznanie z ciekawymi miejscami na świecie,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • poznanie krajów sąsiadujących z Polską.
 • zapoznanie z potrawami z innych państw,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej,
 • zdobywanie informacji na temat ciekawych miejsc w Europie.
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata
 • uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą.
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby.

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.

 

Elementy matematyki:

 

 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
 • rozwijanie myślenia matematycznego,

 

Liczenie:

 • przeliczanie na konkretach,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • przeliczanie elementów,
 • rozwijanie umiejętności liczenia.

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
  i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości;
 • porządkowanie przedmiotów – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;

 

Skip to content