Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec w grupie 5 i 6-latków

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec w grupie 5 i 6-latków

 

 

CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ DO SZCZĘŚCIA?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ilustrowanie piosenki ruchem,
 • wyrabianie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas wspólnej zabawy z piosenką,
 • zapoznanie z zabawami dzieci z różnych zakątków świata, rozwijanie umiejętności czytania.
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności rywalizacji,
 • integrowanie się z rówieśnikami.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, porównywanie ich z tym, co się znajduje dalej;
 • wymawianie samogłosek, a potem wymawianie za nauczycielem spółgłosek;
 • powtarzanie słów zawierających głoski opozycyjne, np. kura – góra, piórko – biurko;
 • słuchanie zdań, wyodrębnianie w nich słów; liczenie słów w zdaniach; układanie zdań z określonej liczby słów; określanie kolejnych słów w zdaniu;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
 • całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymienianie);
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientacje przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozumienie wybranych znaków umownych;

 

Przygotowanie do czytania

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • prawidłowe stosowanie przyimków;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
 • układanie swojego imienia z liter bez wzoru;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozpoznawanie liter pisanych.

 

Przygotowanie do pisania

 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementem pantomimy itd.),
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów; określenie kolejności czynności, np. podczas wykonywania zamku z piasku; zadawaniu pytań; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; określania kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach;
 • słuchanie rymowanek, wierszy, opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia;
 • nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie, parami – oczu, uszu, nóg;
 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
 • wykonywanie ćwiczeń w parach;
 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcyjnych;
 • klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody w zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
 • nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folia aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazów, symboli graficznych;
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru;
 • segregowanie danych symboli graficznych według przyjętego kryterium;

 

Elementy matematyki:

 

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • nazywanie źródeł dźwięków;
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
 • wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • odtwarzanie rytmu – w metrum: 2/4, 3/4, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?.

 

 

LATO, LATO, LATO CZEKA

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania,
 • rozwijanie myślenia twórczego,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • kształtowanie percepcji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie wyobraźni dzieci,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • integrowanie się dzieci,
 • rozwijanie myślenia logicznego

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • prawidłowe stosowanie przyimków;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
 • układanie swojego imienia z liter bez wzoru;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozpoznawanie liter pisanych.

 

Przygotowanie do czytania

 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
 • całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymienianie);
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientacje przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozumienie wybranych znaków umownych;

 

Przygotowanie do pisania

 • słuchanie rymowanek, wierszy, opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia;
 • nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie, parami – oczu, uszu, nóg;
 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
 • wykonywanie ćwiczeń w parach;
 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcyjnych;
 • klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody w zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
 • nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folia aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazów, symboli graficznych;
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru;
 • segregowanie danych symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • określanie charakterystycznych cech lata, np. długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np. burzy, tęczy;

 

Elementy matematyki:

 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
 • wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • odtwarzanie rytmu – w metrum: 2/4, 3/4, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?.

 

 

WKRÓTCE WAKACJE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z miejscami letniego wypoczynku,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • przestrzeganie dokładności wykonywania ćwiczeń,
 • wyrabianie dykcji i artykulacji,
 • doskonalenie aparatu ruchowego i koncentracji uwagi,
 • rozwijanie mowy,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • przestrzeganie dokładności wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy,
 • budowanie poczucia wspólnoty,
 • integracja grupy.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • prawidłowe stosowanie przyimków;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
 • układanie swojego imienia z liter bez wzoru;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozpoznawanie liter pisanych.

 

Przygotowanie do czytania

 • uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne;
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, porównywanie ich z tym, co się znajduje dalej;
 • wymawianie samogłosek, a potem wymawianie za nauczycielem spółgłosek;
 • powtarzanie słów zawierających głoski opozycyjne, np. kura – góra, piórko – biurko;
 • słuchanie zdań, wyodrębnianie w nich słów; liczenie słów w zdaniach; układanie zdań z określonej liczby słów; określanie kolejnych słów w zdaniu;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

 

Przygotowanie do pisania

 • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
 • wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek;
 • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;
 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry);
 • wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • improwizowanie piosenki ruchem;
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków;
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych, np. z porami roku;
 • tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem palców, dłoni, całego ciała;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnych materiałów, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;

 

 

Elementy matematyki:

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • nazywanie źródeł dźwięków;
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
 • wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • odtwarzanie rytmu – w metrum: 2/4, 3/4, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?.

 

 

ZWIEDZAMY ŚWIAT

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z ciekawymi miejscami na świecie,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie krajów sąsiadujących z Polską,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z potrawami z innych państw,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • przestrzeganie dokładności wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej,
 • rozwijanie mowy,
 • zdobywanie informacji na temat ciekawych miejsc w Europie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • przestrzeganie dokładności wykonywania ćwiczeń,
 • integrowanie grupy,
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • pobudzanie kreatywności,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • budowanie poczucia wspólnoty.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • prawidłowe stosowanie przyimków;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
 • układanie swojego imienia z liter bez wzoru;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań

 

Przygotowanie do czytania

 • utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby (np. w kontekście kształtowania prawidłowej postawy);
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem;
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rak, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia;
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych, np. samodzielnego ubierania się, poprawnego korzystania z toalety, właściwego zachowania się przy stole, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w toku zabaw ruchowych i innych;
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu;

 

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np.: powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie);
 • określanie kierunku pisania (rysownia) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głownie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

 

Elementy matematyki:

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • nazywanie źródeł dźwięków;
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
 • wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • odtwarzanie rytmu – w metrum: 2/4, 3/4, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?.

 

Skip to content