Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa 3, 6 latki, kwiecień 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa 3, 6 latki, kwiecień 2022

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc

kwiecień w grupie 6-latków

 

 

 1. O czym marzą zwierzęta?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, rozwijanie koordynacji ruchowej,nabywanie płynności ruchów rąk,improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • otaczanie troską roślin i zwierząt

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich zainteresowań
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • ocenianie zachowań innych,ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas, wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego, prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach, mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją, samodzielne układanie opowiadań, posługiwanie się poprawną mową
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień, formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania, rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
 • rozpoznawanie liter pisanych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • układanie opowiadań o tematyce fantastycznej (np. na temat: Moja wizyta na obcej planecie)
 • rysowanie z wyobraźni
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonanie określonych ruchów)
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metod symulacyjnych
 • poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt, poznawanie roli dżdżownicy w spulchnianiu ziemi, przełamywanie niechęci dzieci do zwierzęcia
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy
 • nazywanie źródeł dźwięków
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

 

 1. Kto obroni słonia?

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, nabywanie płynności ruchów rąk, improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
 • nazywanie wybranych organów wewnętrznych, np.: serce, płuca, żołądek, mózg, określanie ich funkcji
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych, uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości, szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • otaczanie troską roślin i zwierząt, czerpanie radości z satysfakcji z przebywania na łonie przyrody

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich zainteresowań
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie, inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego, prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach, mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją, samodzielne układanie opowiadań, posługiwanie się poprawną mową, stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień, formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania, rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań, rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz, dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie liter pisanych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci, uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • wykonywanie ćwiczeń pozwalających na uświadomienie stałości długości (szerokości)
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • poznawanie sposobów dbania o środowisko, poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

III. Jak być eko?

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,
 • określanie kierunku pisania – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, rozwijanie koordynacji ruchowej, nabywanie płynności ruchów rąk, nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych, uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, wymienianie i określanie elementów składających się na zdrowy tryb życia

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości, szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • otaczanie troską roślin i zwierząt, czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny, pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego, prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • podejmowanie prób decydowania w ważnych sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej
 • zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
 • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach, mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją, samodzielne układanie opowiadań, posługiwanie się poprawną mową, formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania, rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów, wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie liter pisanych
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym, improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich
 • korzystanie z wybranych urządzeń gospodarstwa domowego przy udziale osoby dorosłej
 • poznawanie różnych źródeł energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej, poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
 • wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od, orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych, rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • poznawanie sposobów dbania o środowisko, poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów

 

 1. Kto wymyślił naszą flagę?

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,
 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • graficzne przedstawienie za pomocą odpowiednio dobranych środków wyrazu (np. kreski, koloru) różnych stanów emocjonalnych
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • wskazywanie lokalizacji miejsca swojego zamieszkania na mapie Polski
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
 • podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola
 • poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości
 • poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej
 • interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w naszym kraju
 • poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, Zamku Królewskiego w Warszawie

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • przyswajanie nazw określających przynależność ludzi do wspólnoty narodowej lub etnicznej
 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości
 • uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów
 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych

planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu

 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski, wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów, nazywanie najważniejszych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski, poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski,
 • interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w naszym kraju
 • poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie
 • wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej
 • wskazywanie na mapie Europy wybranych państw należących do Unii Europejskiej
 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
 • samodzielne układanie opowiadań, poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym, posługiwanie się poprawną mową, wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozpoznawanie liter pisanych
 • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna) wybranych świąt (np. Dzień Matki)
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy i czteromiarowych
 • nauka elementów wybranych tańców ludowych, np. krakowiaka, polki
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • wyrażanie swoich emocji poprzez barwy
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
 • ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej
Skip to content