Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 2 (wrzesień 2020)

I – To jestem ja

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych.

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.
 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.

Elementy matematyki

 • nazywanie części ciała
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zborach zastępczych (np. na palcach)

II – Moja grupa

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.
 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

 • nazywanie części ciała
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

III – Moja droga do przedszkola

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • poznawanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.
 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

IV Idzie jesień… przez las, park

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • rozwijanie mowy, utrwalanie oznak jesieni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie kolorów jesieni,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie mowy i pamięci.

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów
 • wyodrębnianie sylab ze słów.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Elementy matematyki

 • wyznaczanie kierunków  od osi własnego ciała.
 • przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.
 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).
Skip to content