Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 2 (październik 2020)

I – Idzie jesień… przez ogród i sad

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie litery – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • wprowadzenie pojęć: spółgłoskasamogłoska,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów
 • wyodrębnianie sylab ze słów.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych: rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

II – Idzie jesień… do zwierząt

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapasów wiewiórki,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • orientowanie się w instrukcji,
 • odczuwanie i wytwarzanie dźwięków,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.
 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach)
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.

III – Co z czego otrzymujemy

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku,
 • zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
 • odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zwinności i szybkości,
 • rozwijanie pamięci muzycznej,
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera,
 • poznawanie zwierząt: owcy i barana,
 • poznawanie pochodzenia wełny,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie wyrobów z wełny,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Początkowa nauka czytania i pisania

 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.
 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

 • nazywanie części ciała
 • ustalanie kierunków od osi ciała drugiej osoby

IV – Idzie jesień… z deszczem

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie cech prostokąta,
 • utrwalanie poznanych figur,
 • rozwijanie gibkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie kolorów tęczy,
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych,
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Procesy poznawcze

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.
 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
 • dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Początkowa nauka czytania i pisania

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układnie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).
Skip to content