Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 1 (wrzesień 2020)

Grupa YELLOW BUNNIES

TYDZIEŃ 1 – W PRZEDSZKOLU

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nazywanie wybranych części ciała.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych,
 • rozpoznawanie zapisu własnego imienia.

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • wskazywanie wymienionych części ciała,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

TYDZIEŃ 2-DROGA DO PRZEDSZKOLA

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • rysowanie na dowolne tematy,
 • wskazywanie wymienionych części ciała,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.

TYDZIEŃ 3-NADESZŁA JESIEŃ

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

TYDZIEŃ 4-CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odkładanie prac na półki indywidualne,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają),
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
Skip to content