Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 1 (luty 2021)

TYDZIEŃ 1 – Jesteśmy samodzielni w kuchni

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie

prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru)

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,

spacerowanie w pobliżu przedszkola.

 • Językowa aktywność dziecka
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • Artystyczna aktywność dziecka
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • Poznawcza aktywność dziecka
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,

składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

TYDZIEŃ 2- Baśniowy świat

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • naśladowanie zdań poprawnie formułowanych przez dorosłych,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • słuchanie po polsku bajek, baśni i legend innych narodów.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
 • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

 

TYDZIEŃ 3 – Chciałbym być matematykiem

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • mówienie o swoich potrzebach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność człowieka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

Poznawcza aktywność dziecka

 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

 

 

TYDZIEŃ 4 – Chciałbym być muzykiem

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
 • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

 

 

 

 

Skip to content