Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 1 (listopad 2020)

3 latki

Listopad, tydzień 1

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Pada deszcz

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).

Poznawcza aktywność dziecka

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 59, 60, 65, 66, 73).

Listopad, tydzień 2

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Dbamy o zdrowie

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-43, 45, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 69, 73).

Listopad, tydzień 3

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Domowi ulubieńcy

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność człowieka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu − rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • wskazywanie ilustracji odpowiadającej fragmentowi wysłuchanego opowiadania,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 45, 50, 52, 53, 56, 60, 65, 66, 71-73, 75).

Listopad tydzień 4

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Urządzenia w moim domu

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odkładanie prac na półki indywidualne,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 • poznanie własnych możliwości przy
 • wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 59, 60, 65, 66, 71, 73, 75).

4 latki

Listopad, tydzień 1

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Pada deszcz

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka
 • odpowiadanie na pytania,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami
 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • Językowa aktywność dziecka
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • Artystyczna aktywność dziecka
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.
 • Poznawcza aktywność dziecka
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu.
 • Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 72, 73).

Listopad, tydzień 2

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Dbamy o zdrowie

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości odzieży, obuwia, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy,
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • powtarzanie krótkich rymowanekprzestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • wskazywanie wymienionych części ciała,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 52, 53, 60, 61, 65, 66, 71, 72, 75).

Listopad, tydzień 3

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Tutaj rosły paprocie

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 59, 60, 65, 71, 72, 73).

Listopad tydzień 4

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Urządzenia elektryczne

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odkładanie prac na półki indywidualne,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 45, 50, 53, 59, 60, 65, 66, 71, 73, 75).