Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 1 (grudzień 2020)

3 latki

Grudzień, tydzień 1

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Czy smoki to dinozaury?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 53, 59, 60, 65, 66, 72, 73, 75).

Grudzień, tydzień 2

Krąg tematyczny (temat tygodnia): To już zima

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 66, 71-74).

Grudzień, tydzień 3

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Święta tuż-tuż

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • odpowiadanie na pytania.
 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność człowieka
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • Językowa aktywność dziecka
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.
 • Artystyczna aktywność dziecka
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).
 • Poznawcza aktywność dziecka
 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • rysowanie na dowolne tematy,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 60, 65, 66, 71-73).

4 latki

Grudzień, tydzień 1

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Domowi ulubieńcy

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • rysowanie na dowolne tematy,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 45, 50, 52, 53, 59, 60, 65, 66, 71-74).

Grudzień, tydzień 2

Krąg tematyczny (temat tygodnia): To już zima

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • składanie ubrań przed leżakowaniem,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Poznawcza aktywność dziecka

 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 66, 71, 73, 75).

Grudzień, tydzień 3

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Święta tuż-tuż

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 •  oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 53, 56, 59, 60, 65, 66, 71-73, 75).

Skip to content