Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, gr 3, wrzesień 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, gr 3, wrzesień 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc  wrzesień
w grupie 5 i 6-latków

 1. Witajcie w przedszkolu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

– rozwijanie mowy

– rozwijanie percepcji wzrokowej

– rozwijanie aktywności badawczej

– rozwijanie sprawności fizycznej

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia

– rozwijanie umiejętności różnicowania, porównywania i określania wielkości przedmiotów

– rozwijanie sprawności manualnej

-dostrzeganie rytmów w otaczającym świecie

 

 

Językowa aktywność dziecka:

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • posługiwanie się poprawną mową;

 

 

 1. Droga do przedszkola

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

-rozwijanie słuchu fonematycznego

– rozwijanie mowy

– rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni

-rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji

-rozwijanie sprawności fizycznej

– doskonalenie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości

-przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa

-rozwijanie sprawności manualnej

-kształtowanie orientacji przestrzennej

 

Językowa aktywność dziecka:

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

 

 1. To były wakacje!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

rozwijanie mowy

-rozwijanie ekspresji twórczej

– rozwijanie aktywności badawczej

-rozwijanie sprawności fizycznej

– rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej

-przybliżenie różnych regionów naszego kraju

– rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby

-rozwijanie sprawności fizycznej

-zapoznanie z mapą Polski

-rozwijanie sprawności manualnej

-klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech

 

Językowa aktywność dziecka:

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat

 

 

 1. Nadeszła jesień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

rozwijanie mowy

-ćwiczenia narządów artykulacyjnych, opanowanie umiejętności różnicowania głosek

– wzbudzenie zainteresowania przyrodą

-rozwijanie sprawności fizycznej

– wyrabianie umiejętności korzystania z rekwizytu podczas zabaw i tańca,

-rozwijanie słuchu fonematycznego

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania

-rozwijanie sprawności fizycznej

-rozwijanie sprawności manualnej

-nazywanie i kodowanie kierunków

 

Językowa aktywność dziecka:

 • układanie rymów do podanych słów;
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • wykonywanie ćwiczeń różnicujących głoski opozycyjne, np.: t – d, r – l, p – b;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
Skip to content