Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze gr 2- 4 latki. Styczeń 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze gr 2- 4 latki. Styczeń 2022

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc styczeń
w grupie 4-latków

 

 1. Mijają dni, miesiące, lata

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • dostrzeganie upływu czasu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • kontynuowanie rytmów,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,

rozwijanie sprawności manualnej.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 

 

 1. Zima i zwierzęta

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,
 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
 • utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • zachęcanie do uważnego słuchania N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności manualnej.

 

Aktywność językowa

Ćwiczenia oddechowe

 • łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchem, np. unoszeniem i opuszczaniem ramion.

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchem narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 

 

 • Babcia i dziadek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,

rozwijanie sprawności manualnej.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.
 1. Projekt Bezpieczeństwo

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • wspieranie całościowego rozwoju dziecka,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo,
 • rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia – swojego i innych,

współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci w celu budowania prawidłowego rozwoju dzieci.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • opowiada o obrazkach przestawiających różne sytuacje.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie płożenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Intuicja geometryczna

wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach, zabawach, grach

Skip to content