Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr 1. Styczeń 2022

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr 1. Styczeń 2022

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE

3 – LATKÓW NA MIESIĄC STYCZNIU.

 

 

Tydzień I  Mijają dni, miesiące, lata

Treści programowe:

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Własne możliwości

 • współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Komunikowanie się w grupie

 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

Zabawy i zajęcia ruchowe:

 

 

Tydzień II Zima i zwierzęta

 

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Przyroda zimą

 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.

Podstawy ekologii

 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Komunikowanie się w grupie

 • odpowiadanie na zadane pytania.

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

 

 

Tydzień III Babcia i dziadek

Rodzina

Własne możliwości

 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).

Wiedza o rodzinie

 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.

Rodzinne święta

 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.

Więzi rodzinne

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Komunikowanie się w grupie

 • odpowiadanie na zadane pytania.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego
 • liczebnika
 • liczenie na palcach.
 • W świecie sztuki – teatr
 • Teatr dziecięcy
 • występowanie w krótkich montażach słowno-muzycznych z okazji Dnia Babci, Dnia Matki itp.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

 

Tydzień IV Projekt teatr

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych
 • recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem
 • odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych
 • uczestniczenie w przedstawieniach wystawianych przez starszych kolegów
 • uczestniczenie w przygotowywaniu rekwizytów, elementów scenografii, strojów do przedstawień parateatralnych.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie utworów instrumentalnych, np. muzyki filmowej.

Procesy poznawcze

Pamięć

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Zabawy z dźwiękami

 • słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów.

Ćwiczenia artykulacyjne

 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

 

 

Skip to content