Zamierzenia dydaktyczne w grupie 5-6 latki, wrzesień 2023r.

Zamierzenia dydaktyczne w grupie 5-6 latki, wrzesień 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień
w grupie 5 i 6-latków grupa Yellow Bunnies

 

WSPOMIENIE Z WAKACJI

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poszerzenie wiadomości o Polsce
 • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
 • przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej
 • nauka melodii i tekstu piosenki
 • zapoznanie z kącikami tematycznymi znajdującymi się w przedszkolu
 • rozwijanie słuchu fonetycznego
 • poznanie miejsc znajdujących się w przedszkolu
 • zapoznanie z młodszymi kolegami i koleżankami
 • wdrażanie do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z urządzeń znajdujących się na placu przedszkolnym
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne;
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;

 

Przygotowanie do czytania

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • próby samodzielnego czytania;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

 

Elementy matematyki

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek ob-razkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

 

 

OTO JA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy
 • poszerzenie wiadomości o sobie
 • rozwijanie słuchu fonetycznego
 • wprowadzenia pojęcia głoska
 • utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała
 • przypomnienie nazw części ciała
 • ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania głosem podczas śpiewu
 • doskonalenie poczucia rytmu
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • rozpoznawanie podstawowych zmysłów
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej
 • przedstawienie emocji w zabawach dramowych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie spostrzegawczości

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;

 

 

Przygotowanie do czytania

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • prawidłowe stosowanie przyimków;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;

 

 

Przygotowanie do pisania

 • określanie kierunku pisania (rysownia) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głownie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

 

Elementy matematyki

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcyjnych;
 • klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

 

 

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie zasad ruchu drogowego
 • zapoznanie z sygnalizatorem świetlnym
 • rozwijanie pamięci
 • zapoznanie z figurą geometryczną – kołem
 • układanie rytmów
 • rozwijanie świadomości własnego ciała
 • rozwijanie aparatu głosu
 • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej
 • doskonalenie wiedzy na temat znaków drogowych
 • poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie
 • utrwalenie wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych
 • rozwijanie myślenia logicznego
 • wykonanie pracy plastycznej
 • współdziałanie w grupie
 • rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • rozwijanie mowy

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych;
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;

 

Przygotowanie do czytania

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
 • próby samodzielnego czytania;
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np.: powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie);
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców).
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru;

 

 

Elementy matematyki

 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcyjnych;
 • klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

 

 

JESIEŃ W PARKU, W LESIE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • rozpoznawanie różnych gatunków drzew
 • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest kwadrat
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie świadomości własnego ciała
 • ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania głosem podczas śpiewu
 • rozwijanie uwagi i poczucia rytmu
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie świadomości własnego ciała
 • rozwijanie zainteresowań badawczych
 • poszerzenie wiedzy na temat jesieni

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek,
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją.

 

Przygotowanie do czytania

 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
 • próby samodzielnego czytania;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • słownictwo w języku obcym;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

 

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznychwymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni).

 

Elementy matematyki

 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami,
 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski,
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii,
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami,
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

 

Skip to content