Zamierzenia dydaktyczne u Yellow Bunnies – Czerwiec 2021

Zamierzenia dydaktyczne u Yellow Bunnies – Czerwiec 2021

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

CZERWIEC

YELLOW BUNNIES

 

 

 

POZIOM A+

Czerwiec, tydzień 1

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Wszystkie dzieci są nasze

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,

spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • słuchanie opowiadań o życiu ludzi różnych narodowości,
 • oglądanie książeczek ilustrujących życie dzieci innych narodów lub wspólnot etnicznych
 • nazywanie ludzi różnych ras,
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),

uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 60, 65, 66, 71-73, 75).

Czerwiec, tydzień 2

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Na moim podwórku

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • korzystanie z toalety,

zakładanie ubrań, butów.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu – rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,

liczenie palców, przedmiotów itp.,

 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41, 43, 44, 50, 52, 53, 59, 60, 65, 66, 71, 73, 75).

 

Czerwiec, tydzień 3

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zbliżają się wakacje

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • różnicowanie głosów zwierząt,
 • pojazdów, naśladowanie ich,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika
 • liczenie palców, przedmiotów itp.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 71, 72).

 

 

 

 

 

 

 

POZIOM A

Czerwiec, tydzień 1

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,

określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,

 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,

Artystyczna aktywność dziecka

 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • dostrzeganie podstawowych różnic między dziewczynkami i chłopcami oraz kobietami i mężczyznami,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach).

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie tego, co dziecko lubi robić,
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku ,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.
 • Artystyczna aktywność dziecka

śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • podporządkowywanie się dorosłym dbającym o higienę zmysłów dziecka (np. kontroli wzroku, słuchu, ściszanie głosu na prośbę osoby dorosłej),
 • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 66, 71, 72, 75).

 

Czerwiec, tydzień 2

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Moje podwórko

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg)
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • powtarzanie krótkich rymowanek.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Poznawcza aktywność dziecka

 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.
 • Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 66, 71, 72, 74, 75).

Czerwiec, tydzień 3

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Wakacje, znów będą wakacje

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność człowieka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • nucenie piosenek na własną melodię,
 • poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,

uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
 • Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 45, 50, 52, 53, 56, 60, 65, 66, 71, 72, 73, 75).

 

Skip to content