Zamierzenia dydaktyczne na maj 2022, 4 latki, Yellow Bunnies

Zamierzenia dydaktyczne na maj 2022, 4 latki, Yellow Bunnies

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc maj
w grupie 4-latków

 

 1. Moja miejscowość, mój region

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
 • rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • przybliżanie wiadomości na temat polskich gór,
 • utrwalanie wiedzy na temat instrumentów perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w rytm muzyki,
 • zwracanie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce,

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności artykulacyjnej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,

wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

 

 1. Moja ojczyzna

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci,
 • utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych,
 • rozwijanie zdolności muzycznych poprzez słuchanie muzyki i śpiewu,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę,
 • zapoznanie z legendą o Syrence,
 • poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,
 • utrwalanie symboli narodowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wiadomości na temat Polski,

rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Kącik książki

 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 

 • Łąka w maju

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyroda,
 • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki,
 • zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez N.,
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące,
 • rozwijanie mowy,
 • przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych,

usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 

 

 1. Święto rodziców

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
 • rozwijanie pamięci odtwórczej,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka,
 • rozwijanie pamięci i spostrzegawczości,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie uwagi,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek,
 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do przygotowywania niespodzianek dla rodziców,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu,

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 

Skip to content