Zamierzenia dydaktyczne na maj 2021 w grupie 1

Zamierzenia dydaktyczne na maj 2021 w grupie 1

A+

Maj, tydzień 1

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Łąka wiosną

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 45, 50, 52, 53, 56, 60, 65, 66, 71, 72, 73, 74).

 

 

 

Maj, tydzień 2

 

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Wiosna na wsi

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • korzystanie z toalety,
 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • dostrzeganie podobieństw między przedmiotami ze względu na ich wspólne położenie w przestrzeni,
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 66, 71, 73, 74).

 

Maj, tydzień 3

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Znamy różne zawody

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • Artystyczna aktywność dziecka
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.
 • Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 71, 72).

 

 

 

 

Maj, tydzień 4

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),

 • podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.

 Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • naśladowanie czytających dorosłych, np. zabawa w czytanie,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 60, 65, 66, 71, 72, 73).

 

 

A

 

Maj, tydzień 1

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Łąka wiosną

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • składanie ubrań przed leżakowaniem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

uważne słuchanie rozmówcy,

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 45, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 66, 72, 73, 74).

Maj, tydzień 2

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Wiosna na wsi

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg)
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.
 • Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 52, 53, 59, 60, 65, 66, 71, 73, 74).

Maj, tydzień 3

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Znam różne zawody

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • odkładanie prac na półki indywidualne.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność człowieka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola,
 • określanie tego, co dziecko lubi robić
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie,
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.

Językowa aktywność dziecka

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

Artystyczna aktywność dziecka

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 45, 50, 53, 56, 60, 65, 71, 72, 73).

Maj, tydzień 4

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Moi rodzice

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
 • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się swoimi przeżyciami,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 59, 60, 65, 71, 73).
Skip to content