Zamierzenia dydaktyczne grupa Nice Mice – Czerwiec 2021

Zamierzenia dydaktyczne grupa Nice Mice – Czerwiec 2021

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc

czerwiec w grupie 5-latków

 

 

I Niby tacy sami, a jednak inni

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras,
 • porównywanie masy przedmiotów,
 • zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zdolności wokalnych,
 • wykorzystanie w pracy surowców wtórnych,
 • integrowanie dzieci,
 • uczestniczenie w konkursach, zabawach zręcznościowych,
 • rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym i dzieciom.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Pierwsze doświadczenia z pisaniem

 • samodzielne pisanie liter
 • próby pisania własnego imienia i nazwiska.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…

Organizacja czasu i przestrzeni

 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Ważenie

 • poznawanie działania wagi szalkowej
 • porównywanie masy przedmiotów, tworzywa przyrodniczego za pomocą wagi szalkowej, stosowanie określeń: lżejszy od, cięższy od, waży tyle samo.

II Wakacyjne podróże

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z kontynentami oraz z globusem – kulistym modelem Ziemi,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wycinania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • opanowanie tekstu i melodii piosenki,
 • poznawanie wybranych regionów Polski,
 • poznawanie oznak lata,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • poznawanie wybranych miejsc w Polsce.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela
 • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…

Liczenie

 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
 • odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiązywanie.

Dodawanie i odejmowanie

 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.

 

 

 

III Pożegnania nadszedł czas

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie melodii i tekstu piosenki,
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań,
 • dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,
 • poznawanie przyczyny pękania czereśni,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • poznawanie swoich możliwości,
 • pożegnanie dyrektora, nauczycieli, młodszych kolegów.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • orientowanie się na kartce papieru
 • organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego.

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej
 • odpowiadanie na pytania związane z przeczytanym tekstem
 • czytanie krótkich tekstów z właściwą intonacją, odpowiadającą znakom przystankowym.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • granie w gry planszowe.

 

 

IV Projekt Zabawki ekologiczne

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów),
 • rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią,
 • zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania przyjętych zasad,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat właściwości metali,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych,
 • docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu,
 • wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej,
 • uporządkowanie wiedzy na temat ekologii i recyklingu,
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i planowania.
Skip to content