Zamierzenia dydaktyczne, gr III – 5-6 latki, styczeń 2023

Zamierzenia dydaktyczne, gr III – 5-6 latki, styczeń 2023

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń
w grupie 5 i 6-latków

 

Mijają dni, miesiące

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • pobudzanie aktywności, rozwijanie aparatu mięśniowo-ruchowego,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek: c, cz,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny;

 

 

Przygotowanie do czytania

słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby;
 • liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • układanie rymów do podanych słów
 • próby samodzielnego czytania;

 

Przygotowanie do pisania

 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby;
 • liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

 

Elementy matematyki

 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;

 

 

 

 

Karnawał

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej,
 • rozwijanie zainteresowań karnawałem i związanymi z nim tradycjami,
 • wprowadzenie dodawania jako przybywania,
 • zapoznanie z graficznym znakiem dodawania.

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny
 • posługiwanie się poprawną mową
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;

 

Przygotowanie do czytania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby;
 • liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;

 

Przygotowanie do pisania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby;
 • liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

 

 

Elementy matematyki

 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • składanie pociętych obrazków w całość, bez wzoru;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

 

 

 

Odwiedzili nas babcia i dziadek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej, wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego,
 • ćwiczenie poczucia rytmu,
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
 • dodawanie i porównywanie liczb w zakresie 7,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • określanie położenia obiektu na płaszczyźnie

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np.
  w zabawie w echo melodyczne, wokalne;
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry);

 

 

Przygotowanie do czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • próby samodzielnego czytania;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską

 

Przygotowanie do pisania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską

 

Elementy matematyki

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 

 

Mass media

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • przybliżenie nazw mass mediów,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie aktywności poznawczej i badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej i umiejętności liczenia,
 • bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem

Przygotowanie do czytania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską

 

 

 

 

Przygotowanie do pisania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską

 

Elementy matematyki

 • nazywanie figur geometrycznych;
 • układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • samodzielne konstruowanie gier przez dzieci, wspólne ich rozgrywanie; poszukiwanie niestandardowych rozwiązań;
 • wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;

 

 

Skip to content