Zamierzenia dydaktyczne, gr 4- kwiecień 2024r.

Zamierzenia dydaktyczne, gr 4- kwiecień 2024r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień w grupie 5 i 6 latków
Wielkanoc
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
• rozwijanie mowy,
• utrwalanie poznanych liter,
• budzenie zainteresowania literami,
• analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby,
• rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
• rozwijanie umiejętności odejmowania,
• rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10,
• rozwijanie sprawności fizycznej, wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu.
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
• rozwijanie ciekawości poznawczej, prowadzenie obserwacji.
• rozwijanie sprawności manualnej,
• dbanie o porządek na stanowisku pracy,
• rozwijanie percepcji wzrokowej, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Początkowa nauka czytania i pisania:
Słuch fonematyczny
• uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne;
• aktywne słuchanie rozmówcy;
• wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
• przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
• stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, porównywanie ich z tym, co się znajduje dalej;
• wymawianie samogłosek, a potem wymawianie za nauczycielem spółgłosek;
• posługiwanie się poprawną mową;
• stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

Przygotowanie do czytania:

• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
• umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
• całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymienianie);
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientacje przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);

Przygotowanie do pisania:

• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
• wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np.: powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
• wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
• odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie);
• określanie kierunku pisania (rysownia) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głownie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
• gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Elementy matematyki:

• klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
• wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
• określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
• posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);;
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
• odtwarzanie rytmu – w metrum: 2/4, 3/4, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
• liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
• porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
• rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?.

Wiosna na wsi

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie percepcji słuchowej,
• budzenie zainteresowania literami,
• dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby,
• rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
• zapoznanie z różnymi rodzajami wag,
• rozwijanie umiejętności szacowania wagi,
• rozwijanie sprawności fizycznej, wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu.
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• doskonalenie koncentracji uwagi, rozwijanie wiedzy ogólnej dzieci.
• rozwijanie myślenia logicznego,
• rozwijanie sprawności manualnej.
• rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• rozwijanie kreatywności.

Początkowa nauka czytania i pisania:
Słuch fonematyczny
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
• mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
• prawidłowe stosowanie przyimków;
• posługiwanie się poprawną mową;
• poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
• stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
• poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
• układanie swojego imienia z liter bez wzoru;
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
• czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
• czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
• rozpoznawanie liter pisanych.

Przygotowanie do czytania
• stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, porównywanie ich z tym, co się znajduje dalej;
• wymawianie samogłosek, a potem wymawianie za nauczycielem spółgłosek;
• powtarzanie słów zawierających głoski opozycyjne, np. kura – góra, piórko – biurko;
• słuchanie zdań, wyodrębnianie w nich słów; liczenie słów w zdaniach; układanie zdań z określonej liczby słów; określanie kolejnych słów w zdaniu;
• układanie rymów do podanych słów;
• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

Przygotowanie do pisania
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
• wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np.: powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
• wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
• odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie);
• określanie kierunku pisania (rysownia) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głownie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
• gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

Elementy matematyki
• porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
• rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
• nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folia aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
• segregowanie danych symboli graficznych według przyjętego kryterium;
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
• rozwijanie myślenia twórczego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie;
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
• wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
• odtwarzanie rytmu – w metrum: 2/4, 3/4, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
• liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
• porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;

Dbamy o przyrodę

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety,
• budzenie zainteresowania literami,
• analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby,
• rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
• przypomnienie zasad dotyczących segregowania śmieci,
• kształtowanie postaw proekologicznych,
• rozwijanie sprawności fizycznej, dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń.
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• doskonalenie aparatu ruchowego i koncentracji uwagi,
• rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności manualnej.
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
• zachęcanie do dbania o naszą planetę – Ziemię,
• stymulowanie do poznawania i odkrywania świata.
• wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej,
• rozwijanie umiejętności kodowania,
• rozwijanie umiejętności współpracy.

Początkowa nauka czytania i pisania
Słuch fonematyczny
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
• mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
• prawidłowe stosowanie przyimków;
• posługiwanie się poprawną mową;
• poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
• stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
• poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
• układanie swojego imienia z liter bez wzoru;
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
• czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
• czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
• rozpoznawanie liter pisanych.

Przygotowanie do czytania
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
• przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
• stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, porównywanie ich z tym, co się znajduje dalej;
• wymawianie samogłosek, a potem wymawianie za nauczycielem spółgłosek;
• powtarzanie słów zawierających głoski opozycyjne, np. kura – góra, piórko – biurko;
• słuchanie zdań, wyodrębnianie w nich słów; liczenie słów w zdaniach; układanie zdań z określonej liczby słów; określanie kolejnych słów w zdaniu;
• układanie rymów do podanych słów;
• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
• umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
• zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;

Przygotowanie do pisania

• przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
• radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach , rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
• zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
• uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi;
• uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementem pantomimy itd.),
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów; określenie kolejności czynności, np. podczas wykonywania zamku z piasku; zadawaniu pytań; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; określania kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach;
• słuchanie rymowanek, wierszy, opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia;
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali); rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

Elementy matematyki

• kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru;
• segregowanie danych symboli graficznych według przyjętego kryterium;
• poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach;
• sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi;
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
• rozwijanie myślenia twórczego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie;
• nazywanie źródeł dźwięków;
• różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
• wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
• określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
• posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);;
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
• odtwarzanie rytmu – w metrum: 2/4, 3/4, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
• liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
• porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;

Polska – moja ojczyzna
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
• rozwijanie mowy,
• wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w których mieszkają dzieci,
• budzenie zainteresowania literami,
• dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby,
• rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
• rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów,
• rozwijanie zainteresowań badawczych,
• rozwijanie sprawności fizycznej, dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń.
• rozwijanie poczucia rytmu,
• doskonalenie płynności i swobody ruchów podczas tańca,
• rozwijanie myślenia logicznego,
• zapoznanie z wyglądem polskich symboli narodowych.
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
• rozwijanie zainteresowania dzieci Europą.
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• rozwijanie umiejętności kodowania.

Początkowa nauka czytania i pisania:
Słuch fonematyczny
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
• mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
• prawidłowe stosowanie przyimków;
• posługiwanie się poprawną mową;
• poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
• stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
• czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;

Przygotowanie do czytania

• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
• umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
• zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
• całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymienianie);
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientacje przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
• rozumienie wybranych znaków umownych;
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
• mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
• prawidłowe stosowanie przyimków;
• posługiwanie się poprawną mową;
• poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
• stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
• poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
• układanie swojego imienia z liter bez wzoru;
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
• czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
• czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;

Przygotowanie do pisania
• utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby (np. w kontekście kształtowania prawidłowej postawy);
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
• przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem;
• opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej;
• oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań – odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwróceni uwagi na piękno naszego kraju;
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów; określenie kolejności czynności, np. podczas wykonywania zamku z piasku; zadawaniu pytań; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; określania kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach;

Elementy matematyki

• uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi;
• uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementem pantomimy itd.),
• słuchanie rymowanek, wierszy, opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia;
• nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie, parami – oczu, uszu, nóg;
• łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcyjnych;
• klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy;
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
• porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
• rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody w zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
• wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazów, symboli graficznych;
• składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru;
• kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru;
• segregowanie danych symboli graficznych według przyjętego kryterium;
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
• rozwijanie myślenia twórczego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie;
• nazywanie źródeł dźwięków;
• różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
• wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);;
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
• odtwarzanie rytmu – w metrum: 2/4, 3/4, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
• liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
• porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;