Zamierzenia dydaktyczne, gr 3, luty 2023r.

Zamierzenia dydaktyczne, gr 3, luty 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty
w grupie 5 i 6-latków

 

NASZE ZMYSŁY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie myślenia logicznego i spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i sposób niewerbalny;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

 

Przygotowanie do czytania

 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymienianie);
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

 

 

Przygotowanie do pisania

 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;

 

Elementy matematyki

 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;

 

 

 

 

POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności operowania głosem i zmiany jego natężenia,
 • zapoznanie z pracą ogrodnika i narzędziami, jakie w niej wykorzystuje
 • rozpoznaje cyfrę 8

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych, perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, po ich dźwiękach;
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

 

Przygotowanie do czytania

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie, obok mówienia i pisania, jest jedną z form komunikowania się ludzi;
 • całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymienianie);
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

 

Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów);
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;

 

 

 

ZABAWY NA ŚNIEGU

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na przerwę w muzyce poprzez stosowanie umownych sygnałów podczas zabaw przy muzyce,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi
 • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.,
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją

 

Przygotowanie do czytania

 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

 

 

 

Przygotowanie do pisania

 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

 

 

Elementy matematyki

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10:

 

 

 

RÓŻNE RODZAJE PARKÓW

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z parkami różnego rodzaju,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zasad zachowania się w parku narodowym,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • aktywne słuchanie rozmówcy
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek,
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją

Przygotowanie do czytania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską

 

 

 

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

 

Elementy matematyki

 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;

 

Skip to content