Zamierzenia dydaktyczne gr.3 – Listopad 2022

Zamierzenia dydaktyczne gr.3 – Listopad 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad
w grupie 3

 

JESIENNE NASTROJE

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

rozwijanie mowy,

-budzenie zainteresowania literami,

rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

-wykonywanie prostych doświadczeń,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

ćwiczenie umiejętności przeliczania elementów oraz tworzenia rytmów,

-rozróżnianie stron – lewej i prawej,

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;

-aktywne słuchanie rozmówcy;

-odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

-wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

-mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją.

 

Przygotowanie do czytania

słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

-wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby;

-liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

-rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

-rozpoznawanie liter pisanych;

-tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

 

Przygotowanie do pisania

wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie
z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;

-nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);

 

Elementy matematyki

-odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;

-nazywanie figur geometrycznych;

-łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;

-klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;

 

 

 

W ŚWIECIE TEATRU

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

budzenie zainteresowania literami,

budzenie zainteresowania liczbami,

-zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury,

-rozwijanie aktywności badawczej,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-rozwijanie wyobraźni muzycznej,

-rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej,

-utrwalanie funkcji powtórzeń w kodowaniu.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;

wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;

-pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

-wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;

 

Przygotowanie do czytania           

słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

-tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

-wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych;

 

Przygotowanie do pisania             

rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;

nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki;

-nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);

 

 

Elementy matematyki

rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami;

-układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;

-słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);

rozpoznawanie cyfr i liczby 10;

 

 

 

ZNAMY TE BAŚNIE

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

rozwijanie aktywności poznawczej – zapoznanie z etapami powstawania książki,

-wyzwalanie radości, chęci udziału we wspólnych zabawach,

-zachęcanie do tworzenia własnych książek,

zapoznanie z nazwą i charakterystycznymi cechami prostokąta,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-rozwijanie sprawności manualnej,

-określanie kierunków,

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;

-wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie;

-sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

-wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

-mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;

 

Przygotowanie do czytania

tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

-wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);

-układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;

-próby samodzielnego czytania;

-wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

-rozpoznawanie liter pisanych;

-liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;

 

Przygotowanie do pisania

rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich; pisanych;

-rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;

-rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;

 

Elementy matematyki

klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;

-nazywanie figur geometrycznych;

-rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych;

 

 

 

TUTAJ ROSŁY PAPROCIE

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

rozwijanie sprawności manualnej,

-reagowanie na sygnały,

-odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,

-rozwijanie umiejętności liczenia,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

-zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,

-zapoznanie z właściwościami fizycznymi węgla kamiennego i soli kamiennej,

-budzenie zainteresowania literami,

-rozwijanie słuchu fonematycznego,

-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny           

mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;

-wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

 

 

Przygotowanie do czytania

słuchanie, czytanych przez nauczyciela lub lektora, fragmentów utworów literackich
z odpowiednią intonacją i z odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;

-wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;

-wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

-czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;

-rozpoznawanie liter pisanych;

-liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;

 

Przygotowanie do pisania

rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;

-rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;

-nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali;

 

Elementy matematyki

rozpoznawanie cyfr i liczby 10

-składanie pociętych obrazków w całość, bez wzoru;

-rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach;

 

Skip to content