Zamierzenia dydaktyczne, gr 3- kwiecień 2024r.

Zamierzenia dydaktyczne, gr 3- kwiecień 2024r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień w grupie Little Birds

1. Temat tygodnia: Wielkanoc

• rozwijanie mowy,
• rozwijanie percepcji słuchowej,
• budzenie zainteresowania literami,
• dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
• porównywanie liczebności zbiorów,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
• wczuwanie się w sytuację innych osób,
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
• dbanie o rośliny doniczkowe uprawiane w pomieszczeniach, nazywanie wybranych, umieszczanie ich w nasłonecznionych miejscach;
• kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru;
• segregowanie danych symboli graficznych według przyjętego kryterium.
• Odkrywanie litery j, J.
• wyrabianie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabawy z piosenką,
• zapoznanie z czynnikami potrzebnymi do wzrostu rośliny,
• wykonanie grupowej hodowli,
• zapoznanie ze staropolskim zwyczajem.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

• wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).
• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;

Przygotowywanie do czytania:

• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami.
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
• stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
• utrwalanie poznanych liter,
• budzenie zainteresowania literami,
• Odkrywanie litery j, J.

Przygotowywanie do pisania:

• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
• wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
• kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru.
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
• Odkrywanie litery j, J.

Elementy matematyki:

• rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
• ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
• rozwijanie umiejętności przeliczania,
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
• porównywanie liczebności zbiorów, wprowadzenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo.
• porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;

Liczenie:

• przeliczanie na konkretach.
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
• rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych.

Klasyfikowanie:

• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
• budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
• porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości;
• porządkowanie przedmiotów – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;

2. Temat tygodnia: Wiosna na wsi

• rozwijanie mowy,
• budzenie zainteresowania literami,
• dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
• rozwijanie kreatywności.
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
• rozwijanie umiejętności weryfikowania poprawności wykonanego zadania
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie logicznego myślenia,
• poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;
• poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi;
• nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania;
• wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi;
• nazywanie dorosłych i młodych zwierząt;
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych , takich jak: konstruowanie, modelowanie, itp., oraz pozostawianie swobody w zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
• wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych.
• Odkrywanie litery f, F.
• porównywanie masy przedmiotów,
• kształtowanie umiejętności właściwego używania pojęć ciężki, lekki.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

• aktywne słuchanie rozmówcy;
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
• przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu;
• opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej.

Przygotowywanie do czytania:

• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
• stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
• odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie),
• Odkrywanie litery f, F.

Przygotowywanie do pisania:

• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
• wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
• wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
• kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru.
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).
• Odkrywanie litery f, F.

Elementy matematyki:

• rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach;
• uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo – skutkowego, poznawania samego siebie;
• kształtowanie umiejętności liczenia.

Liczenie:

• przeliczanie na konkretach.
• kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
• rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
• odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
• rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia,

Klasyfikowanie:
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
• budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
• porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości;
• porządkowanie przedmiotów – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;

3. Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• budzenie zainteresowania literami,
• dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
• rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
• rozwijanie funkcji poznawczych,
• oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
• obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące);
• poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach, nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew;
• wyrzucanie śmieci do kosza;
• sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi;
• sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie;
• niedeptanie trawników, klombów z kwiatami;
• szanowanie wody, niemarnowanie jej;
• wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.
• Odkrywanie litery ż, Ż
• rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety,
• przypomnienie zasad dotyczących segregowania śmieci,
• kształtowanie postaw proekologicznych
• zachęcanie do dbania o planetę Ziemię,
• stymulowanie do poznawania i odkrywania świata

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

• aktywne słuchanie rozmówcy;
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
• kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,
• wyklaskiwanie w dłonie, rytmicznie wypowiadając słowa rymowanki,

Przygotowywanie do czytania:

• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
• wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
• umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
• uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
• Odkrywanie litery ż, Ż

Przygotowywanie do pisania:

• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
• wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
• wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
• Odkrywanie litery ż, Ż

Elementy matematyki:

• nazywanie figur geometrycznych;
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
• układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru;
• utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych,
• porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;

Liczenie:

• przeliczanie na konkretach.
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
• rozwijanie umiejętności dodawania,
• przeliczanie elementów,
• rozwijanie umiejętności liczenia,

Klasyfikowanie:

• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
• budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
• porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości;
• porządkowanie przedmiotów – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;

4. Temat tygodnia: Polska – moja ojczyzna

• rozwijanie mowy,
• integrowanie grupy rówieśniczej,
• wdrażanie do dbania o własne i cudze rzeczy,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
• budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
• rozwijanie wyobraźni.
• rozwijanie umiejętności tworzenia pytań.
• nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
• Odkrywanie litery h, H
• rozwijanie umiejętności mierzenia płynów,
• rozwijanie zainteresowań badawczych,
• doskonalenie płynności i swobody ruchów podczas tańca,
• zapoznanie z wyglądem polskich symboli narodowych
• rozwijanie zainteresowania dzieci Europą,
• poszerzanie wiedzy o Polsce.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
• analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby

Przygotowywanie do czytania:

• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami.
• mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą.
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).
• umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
• analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby.
• Odkrywanie litery h, H

Przygotowywanie do pisania:

• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
• wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
• wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem.
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
• kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru
• Odkrywanie litery h, H

Elementy matematyki:

• budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
• rozwijanie myślenia matematycznego,

Liczenie:
• przeliczanie na konkretach,
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
• przeliczanie elementów,
• rozwijanie umiejętności liczenia.

Klasyfikowanie:

• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; liczenie palców, przedmiotów itp.;
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
• budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
• porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości;
• porządkowanie przedmiotów – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;