Zamierzenia dydaktyczne gr.3, kiwiecień 2023r.

Zamierzenia dydaktyczne gr.3, kiwiecień 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień
w grupie 5 i 6-latków

CUDA I DZIWY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • zapoznanie z Układem Słonecznym,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki,
 • określanie, co było najpierw, co jest teraz, a co będzie potem,odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9,
 • odtwarzanie i tworzenie własnych układów przedmiotów

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i sposób niewerbalny;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

Przygotowanie do czytania

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynają-cych się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);

Przygotowanie do pisania

 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i zmian nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);

Elementy matematyki

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek ob-razkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pio-nowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;

WKRÓTCE WIELKANOC

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych,
 • utrwalanie poznanych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

Przygotowanie do czytania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów);
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych

MALI STRAŻNICY PRZYRODY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się,
 • pobudzanie aktywności muzycznej i rozwijanie wiary we własne siły,
 • rozwijanie u dzieci poczucia troski o środowisko przyrodnicze.

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.,
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją

Przygotowanie do czytania

 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

Przygotowanie do pisania

 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze,
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem

Elementy matematyki

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10:

MIESZKAM W POLSCE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • opanowanie tekstu i melodii piosenki,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • poszerzanie wiedzy o Polskich legendach,
 • wyrabianie reakcji na zmiany tempa,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek,
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją.

Przygotowanie do czytania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości,
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

Elementy matematyki

 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami,
 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski,
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii,
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami,
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.
Skip to content