Zamierzenia dydaktyczne gr 3, 5-6 latki, marzec 2023

Zamierzenia dydaktyczne gr 3, 5-6 latki, marzec 2023

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec
w grupie 5 i 6-latków

TAK NAM MIJA CZAS

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • rozwijanie aktywności poznawczej – zwracanie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki,
 • określanie, co było najpierw, co jest teraz, a co będzie potem.
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i sposób niewerbalny;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

Przygotowanie do czytania

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • próby samodzielnego czytania;
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;

liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską

Przygotowanie do pisania

 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;

Elementy matematyki

 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;


MUZYKA JEST WSZĘDZIE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych,
 • utrwalanie poznanych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych, perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, po ich dźwiękach;
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

Przygotowanie do czytania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów);
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;


MAMY RÓŻNE CHARAKTERY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności poznawczej – przyporządkowywanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się,
 • wprowadzenie odejmowania jako ubywania,
 • zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.,
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją

Przygotowanie do czytania

 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

Przygotowanie do pisania

 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

Elementy matematyki

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10:


WIOSNA, WIOSNA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki),
 • wyrabianie reakcji na zmiany tempa,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • aktywne słuchanie rozmówcy
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek,
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją

Przygotowanie do czytania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

Elementy matematyki

 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
Skip to content