Zamierzenia dydaktyczne, gr 3, 4 -5latki, listopad 2023r.

Zamierzenia dydaktyczne, gr 3, 4 -5latki, listopad 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad w grupie  Little Birds

 

 

Temat tygodnia: A deszcz pada i pada…

 

 • rozwijanie mowy,
 • poszerzanie słownictwa,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • rozwijanie umiejętności dążenia do słownych skojarzeń,
 • rozwiązywanie zagadek słuchowych
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby
  • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wyciąganie wniosków na temat parowania i skraplania wody
  • inscenizowanie ruchem słuchanego utworu.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu;
 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, po ich dźwiękach;
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • Odkrywanie litery i, I.
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru.

 

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • odkrywanie zapisów cyfrowych liczby 5.

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

 Temat tygodnia: Co powinienem wiedzieć o Polsce

 

 • rozwijanie mowy,
 • stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju;
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby,
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
 • poznanie strojów ludowych;
 • poszerzanie wiedzy na temat Polski,
 • kreślenie i nazywanie kierunków w przestrzeni,
 • utrwalenie informacji o Polsce.
 • kształtowanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu;
 • poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania
 • opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej.

 

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • Odkrywanie litery t, T

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
 • odwzorowywanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).

 

 

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;
 • kształtowanie umiejętności liczenia.
 • odkrywanie zapisu cyfrowego cyfry 6.

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,

 

Klasyfikowanie:

 

 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;

 

Temat tygodnia:Zdrowie naszym skarbem

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie świadomości na temat ruchu w życiu człowieka,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby,
 • zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem,
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych
 • rozwijanie umiejętności odwzorowywania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wzmocnienie napięcia mięśniowego.
 • doskonalenie orientacji przestrzennej,
 • utrwalenie nazw specjalności lekarskich,
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
 • utrwalenie wiadomości na temat dbania o higienę osobistą,
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • Odkrywanie litery d, D.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;

 

 

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

 

 

Elementy matematyki:

 

 • nazywanie figur geometrycznych;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru;
 • zapoznanie z prostokątem,
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych,

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • przeliczanie w zakresie 6;

 

 

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

Temat tygodnia: Co ułatwia prace w domu?

 

 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,.
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
 • utrwalanie nazw urządzeń elektrycznych,
 • Odkrywanie litery k, K.
 • poznawanie różnych źródeł otrzymywania energii,
 • zapoznanie ze sprzętem elektrycznym – wiatrakiem;
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
 • rozbudzanie zainteresowań kulinarnych,
 • zapoznanie z działaniem blendera.
 • poszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii,
 • poszerzanie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych,

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby.

 

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą.
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • Odkrywanie litery k, K.

 

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 

 

Elementy matematyki:

 

 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
 • rozwijanie myślenia matematycznego,

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
  i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);

 

Skip to content