Zamierzenia dydaktyczne, gr 2, luty 2023r.

Zamierzenia dydaktyczne, gr 2, luty 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty 2023r. w Little Birds

 

Tydzień 1.

Temat tygodnia: Kim będę, gdy dorosnę?

 

 • rozwijanie mowy;
 • stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranego kryterium;
 • doskonalenie wiedzy na temat różnych zawodów;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego wykorzystywanych dawniej i dziś;
 • zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp..

 

Tydzień 2.

Temat tygodnia: Jaka jest moja ulubiona baśń?

 

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabaw;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • naśladowanie czytających dorosłych, np. zabawa w czytanie;
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
 • kształtowanie świadomości na temat książki jako źródła wiedzy;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • poznanie zawodu bibliotekarza, rozumienie konieczności przestrzegania zasad zachowania się w bibliotece oraz szanowania książek;
 • wzbogacenie wiedzy na temat budowy książki;
 • rozwijanie logicznego myślenia.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

 

Słuch fonematyczny:

 

 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku.

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu.

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych;
 • stosowanie podczas zabaw określeń: długi – krótki, mały – duży.

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie palców, przedmiotów itp..

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • utrwala znajomość położenia przedmiotów w przestrzeni, stosuje słowa: na, pod, obok, za.

 

 

Tydzień 3.

Temat tygodnia: Gdzie mieszka sztuka?

 

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego;.
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • układanie kompozycji z figur geometrycznych;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie ciekawości poznawczej;
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej;
 • poznawanie dzieł wielkich malarzy i wypowiadanie się na ich temat;
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
 • oglądanie filmów dla dzieci;
 • uczestniczenie w rozmowach na temat bohaterów filmowych;
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później).

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem.

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
 • odpowiadanie na pytania.

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych.

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach;
 • liczenie palców, przedmiotów itp..

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.

 

 

Tydzień 4.

Temat tygodnia: Kiedy żyły dinozaury?

 

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zdobywanie informacji na temat dinozaurów;
 • rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów.
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki, niski
 • zapoznanie z dinozaurami mięsożernymi;
 • rozwijanie sprawności ruchowej.
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu;
 • ćwiczenie spostrzegawczości.
 • poznanie pracy paleontologa;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
 • zapoznanie z miejscem – puszczą jurajską.

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wypowiadanie nazwy żywiołów,
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku.

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach;
 • liczenie palców, przedmiotów itp..

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze;
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.

 

 

 

Skip to content