Zamierzenia dydaktyczne gr. 2, kwiecień 2023r.

Zamierzenia dydaktyczne gr. 2, kwiecień 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień w Little Birds

  Temat tygodnia: Czego potrzebują zwierzęta?

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu;
 • wykonywanie ustalonych poleceń na dźwięk instrumentu;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności wydawania krótkich poleceń;
 • rozwijanie inwencji twórczej;
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
 • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
 • rozwiązuje różnego typu zagadki; rozpoznaje, nazywa i opisuje wygląd i zwyczaje wybranych

      zwierząt,

 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych roślin oraz zwierząt, których środowiskiem życia jest pole.
 • doskonalenie artykulacji i dykcji;
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta charakterystyczne dla środowiska leśnego,
 • rozwiązywanie różnego typu zagadki; rozpoznaje, nazywa i opisuje wygląd i zwyczaje wybranych zwierząt,

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku.

Przygotowywanie do czytania:

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
 • sylabizowanie w toku zabaw,

Przygotowywanie do pisania:

 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

Elementy matematyki:

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

Liczenie:

 • przeliczanie na konkretach.

Klasyfikowanie:

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

Temat tygodnia: Co potrafią zwierzęta?

 • rozwijanie mowy;
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami wczesnej wiosny;
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności rachunkowych;
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie aktywności twórczej;
 • wyjaśnienie, na czym polega pożyteczna rola dżdżownicy w przyrodzie, wykonuje sylwetę dżdżownicy
 • nazywanie wybranych zwierząt zamieszkujące morza i oceany, z uwagą słucha informacji

na ich temat,

 • segregowanie zdjęcia zwierząt według ustalonego kryterium,
 • opisywanie ubarwienia zwierząt,
 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

Przygotowywanie do czytania:

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • kształtowanie poprawności gramatycznej wypowiedzi ustnej.

Przygotowywanie do pisania:

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Elementy matematyki:

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych;

Liczenie:

 • przeliczanie na konkretach;
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie:

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • utrwala znajomość położenia przedmiotów w przestrzeni, stosuje słowa: na, pod, obok, za.

Temat tygodnia: Jak dbam o naszą planetę?

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
 • kształtowanie umiejętności społecznych;
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej;
 • utrwalanie znajomości kolorów pojemników używanych do segregacji odpadów;
 • rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyków proekologicznych.
 • zapoznanie oraz wdrażanie do  przestrzegania podstawowych zasad szanowania przyrody
 • poznawanie pracy ludzi dbających o środowisko.
 • Zapoznanie ze znaczeniem nowych pojęć: farma wiatrowa, farma fotowoltaiczna, recykling, ekolog

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;

Przygotowywanie do czytania:

 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
 • odpowiadanie na pytania.
 • wyklaskiwanie sylab podanych słów,

Przygotowywanie do pisania:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;

Elementy matematyki:

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;

Liczenie:

 • przeliczanie na konkretach.

Klasyfikowanie:

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.

Temat tygodnia: W jakim kraju mieszkam?

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zachęcanie do wypowiadania się w grupie;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy;
 • kształtowanie poprawności składniowej wypowiedzi;
 • poznanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie;
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni;
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki;
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
 • Wyjaśnienie znaczenia  nazw: Europa i Unia Europejska,
 • Opisywanie wyglądu flagi Unii Europejskiej,
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • Wypowiadanie się na temat zwyczajów związanych z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozwiązywanie  zagadek słownych i obrazkowych, wskazywanie elementów brakujących na obrazku, rozpoznawanie charakterystycznych miejsc w Polsce,

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;

Przygotowywanie do czytania:

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

Przygotowywanie do pisania:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

Elementy matematyki:

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • kończenie ułożonych sekwencji;

Liczenie:

 • przeliczanie na konkretach.

Klasyfikowanie:

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
Skip to content