Zamierzenia dydaktyczne, gr 2, 4-5 latki, marzec 2023

Zamierzenia dydaktyczne, gr 2, 4-5 latki, marzec 2023

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec w Little Birds

    Temat tygodnia: Jaka pogoda jest w marcu?

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranego kryterium;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu;
 • wykonywanie ustalonych poleceń na dźwięk instrumentu;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności wydawania krótkich poleceń;
 • rozwijanie inwencji twórczej;
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
 • zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny;
 • określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia;
 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla marcowej pogody;
 • rozpoznawanie znaków synoptycznych;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku.

Przygotowywanie do czytania:

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

Przygotowywanie do pisania:

 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

Elementy matematyki:

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

Liczenie:

 • przeliczanie na konkretach.

Klasyfikowanie:

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;

Temat tygodnia: Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?

 • rozwijanie mowy;
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami wczesnej wiosny;
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności rachunkowych;
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski;
 • poznawanie właściwości wody;
 • wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania;
 • zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie aktywności twórczej;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy);

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

Przygotowywanie do czytania:

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • kształtowanie poprawności gramatycznej wypowiedzi ustnej.

Przygotowywanie do pisania:

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Elementy matematyki:

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych;
 • stosowanie podczas zabaw określeń: długi – krótki, mały – duży.

Liczenie:

 • przeliczanie na konkretach;
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie:

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • utrwala znajomość położenia przedmiotów w przestrzeni, stosuje słowa: na, pod, obok, za.

Temat tygodnia: Z czego to jest zrobione?

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
 • kształtowanie umiejętności społecznych;
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania;
 • budzenie zainteresowań dotyczących gliny i produkcji przedmiotów ceramicznych;
 • zapoznanie z etapami produkcji chleba i różnymi rodzajami pieczywa;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • zdobywanie informacji na temat pochodzenia i zastosowania mleka;
 • poznawanie właściwości fizycznych wełny, pobudzanie zmysłów;
 • wzbogacenie wiedzy na temat budowy owcy;
 • rozwijanie umiejętności manualnych;
 • utrwalenie wiadomości na temat wybranych zawodów i pochodzenia wybranych produktów.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;

Przygotowywanie do czytania:

 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
 • odpowiadanie na pytania.

Przygotowywanie do pisania:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;

Elementy matematyki:

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;

Liczenie:

 • przeliczanie na konkretach.

Klasyfikowanie:

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.

Temat tygodnia: Jakie wzory i kolory mają pisanki?

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi;
 • zachęcanie do wypowiadania się w grupie;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • poznawanie tradycji związanej z przygotowywaniem koszyczka wielkanocnego;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • reagowanie na zmiany dźwięków instrumentu;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się z rekwizytem;
 • wzbogacenie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • zapoznanie z tradycją malowania pisanek;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny:

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;

Przygotowywanie do czytania:

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

Przygotowywanie do pisania:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

Elementy matematyki:

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • kończenie ułożonych sekwencji;

Liczenie:

 • przeliczanie na konkretach.

Klasyfikowanie:

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
Skip to content