Zamierzenia dydaktyczne dla Yellow Bunnies na październik 2021

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik
w grupie 5-latków

 

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,

poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie płynności ruchów (np. poprzez udział w zabawach z elementami tańca)

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o kształtach znanych figur geometrycznych

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

 

 

 1. Idzie jesień… do zwierząt

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapasów wiewiórki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • orientowanie się w instrukcji,
 • odczuwanie i wytwarzanie dźwięków,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,

utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

 

 

 • Co z czego otrzymujemy

 

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku,
 • zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zwinności i szybkości,
 • rozwijanie pamięci muzycznej,
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera,
 • poznawanie zwierząt: owcy i barana,
 • poznawanie pochodzenia wełny,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie wyrobów z wełny,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru,

rozwijanie sprawności fizycznej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby

 

 

 1. Idzie jesień… z deszczem

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznawanie cech prostokąta,
 • utrwalanie poznanych figur,
 • rozwijanie gibkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie kolorów tęczy,
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych,
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,

rozwijanie sprawności fizycznej

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wykonywanie ćwiczeń w parach, np. według metody W. Sherborne

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach

 

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc październik
w grupie 4-latków

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad

 

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców,
 • utrwalanie znajomości kolorów,

rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów,

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Elementy matematyki

Liczenie

 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało,
 • liczenie na palcach.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów: klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 

 1. Jesień idzie do zwierząt

 

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie miejsc, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zima,
 • łączenie śpiewu z elementem ruchu,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki,

rozwijanie sprawności manualnej.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów,
 • nakładanie takich samych obrazków na siebie (zabawa Memory).

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Kącik książki

 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

 

 • Co z czego otrzymujemy

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i wrażliwości,
 • poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny,
 • łączenie ruchu z piosenką,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z etapami powstawania mąki,
 • właściwe posługiwanie się monetami w zabawie,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,

poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie

 • poznawanie wartości monet, banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie.

 

 1. Idzie jesień… z deszczem

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
 • zwracanie uwagi na środki ostrożności,
 • instrumentacja do piosenki,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,

rozwijanie sprawności manualnej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przydatności (np. klocki do klocków, kredki do kredek).