Zamierzenia dydaktyczne 6-latki, marzec 2022r.

Zamierzenia dydaktyczne 6-latki, marzec 2022r.

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc

marzec w grupie 6-latków

 

 

 

 1. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie płynności ruchów rąk, nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej, przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym, otaczanie troską roślin i zwierząt

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku, określanie swoich zainteresowań
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny, ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych), ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
 • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy, prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach, mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją, samodzielne układanie opowiadań,
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat, poprawne wypowiadanie się w czasach przeszłym i przyszłym
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów, wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską, czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań, rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz, rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów, dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie liter pisanych
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
 • poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji, poznawanie źródeł pochodzenia energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro…
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych, rozpoznawanie cyfr i liczby 10
 • słuchanie prognoz pogody (w radiu i w telewizji), interpretowanie wysłuchanych zapowiedzi, zachowywanie się stosownie do podawanych informacji
 • wymienianie nazw miesięcy należących do wiosny, poznawanie zjawiska tęczy, poznanie właściwości powietrza poprzez zabawy, ćwiczenia i eksperymenty, poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

 

 1. Gdzie się ubiera Pani Wiosna?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, rozwijanie koordynacji ruchowej, nabywanie płynności ruchów rąk, nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi
 • słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania z kartką, gospodarowanie przestrzenią kartki
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
 • nazywanie wybranych organów wewnętrznych, np.: serce, płuca, żołądek, mózg, określanie ich funkcji
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym, otaczanie troską roślin i zwierząt, czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury, podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich zainteresowań, samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie, wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny, werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych), ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach, inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego, prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach, mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją, samodzielne układanie opowiadań
 • posługiwanie się poprawną mową
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania, rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską, rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską, czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań, dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie liter pisanych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem, opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych, ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rysowanie z wyobraźni
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro
 • poznanie etapów rozwoju kwiatów ogrodowych, omawianie życia ptaków wiosną, tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, określanie kierunku ruchu, stosowanie określeń: na prawo, od, na lewo od, orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze, rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

III. Z czego to jest zrobione?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, rozwijanie koordynacji ruchowej, nabywanie płynności ruchów rąk, nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi
 • słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania z kartką, gospodarowanie przestrzenią kartki
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, wymienianie i określanie elementów składających się na zdrowy tryb życia
 • wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym, podejmowanie prób samodzielnego rozwiązywania problemów

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku, określanie swoich zainteresowań
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie, wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • werbalne określanie swoich możliwości, ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych), ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas, wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego, prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku, nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę, zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
 • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń, mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją, samodzielne układanie opowiadań
 • posługiwanie się poprawną mową, poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym, formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania, rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów, wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie, liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską, rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską, czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań, rozpoznawanie liter pisanych
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
 • poznawanie różnych technik plastycznych, opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych, ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy, uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
 • poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba, z wykorzystaniem literatury, filmu, poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji
 • korzystanie z wybranych urządzeń gospodarstwa domowego przy udziale osoby dorosłej
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

 1. Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisnaki?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • posługiwanie się kompletem sztućców podczas spożywania posiłków
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, rozwijanie koordynacji ruchowej, nabywanie płynności ruchów rąk, nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi
 • słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania z kartką, gospodarowanie przestrzenią kartki
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym; czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • kreślanie swoich zainteresowań, samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych), ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
 • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy, pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego, prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz; poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata; dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów.
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach; mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją; używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi; posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji; formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci; uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.
Skip to content