Zamierzenia dydaktyczne 6- latki, maj 2022 – grupa 3

Zamierzenia dydaktyczne 6- latki, maj 2022 – grupa 3

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na

maj w grupie 6-latków

 

 

 1. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,

Językowa aktywność dziecka:

 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do

małych, zamkniętych powierzchni)

 • słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania z kartką
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

Artystyczna aktywność dziecka:

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań
 • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
 • godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • czynny udział w dekorowaniu sali

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • wskazywanie lokalizacji miejsca swojego zamieszkania na mapie Polski
 • określanie swoich zainteresowań
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • wskazanie wieloznaczności słowa dom
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
 • podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola
 • poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości
 • poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • przyswajanie nazw określających przynależność ludzi do wspólnoty narodowej lub etnicznej
 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości
 • uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski
 • wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów
 • tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości
 • zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
 • organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty przyniesione z domu lub wykonane samodzielnie
 • układanie reklam, wykonanie albumów o swojej miejscowości, swoim regionie
 • wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej
 • wskazywanie na mapie Europy wybranych państw należących do Unii Europejskiej
 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • Językowa aktywność dziecka:
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
 • samodzielne układanie opowiadań
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
 • posługiwanie się poprawną mową
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru
 • układanie swojego imienia z liter bez podanego wzoru
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozpoznawanie liter pisanych
 • Artystyczna aktywność dziecka:
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • nauka elementów wybranych tańców ludowych, np. krakowiaka, polki
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
 • rozpoznawanie piosenek na podstawie wystukanego rytmu, zanuconej, zagranej melodii
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • zwracanie uwagi na otaczające nas piękno, będące wytworem działalności człowieka – architektura wnętrz, architektura zieleni
 • wymienianie nazwisk znanych artystów
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą
 • odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
 • ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
 • Poznawcza aktywność dziecka:
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • włączanie wyobrażeń do działań manipulacyjnych, np. przekształcenie figury ułożonej z patyczków (kwadratu) w oczekiwaną (wiatraczek)
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
 • nazywanie źródeł dźwięków
 • poznawanie muzyki innych narodów
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

 1. Czyim domem jest łąka?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,

Językowa aktywność dziecka:

 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

Artystyczna aktywność dziecka:

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego trybu życia
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji
 • stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • otaczanie troską roślin i zwierząt
 • czerpania radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • czynny udział w dekorowaniu sali
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka:
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • Społeczna aktywność dziecka:
 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • Językowa aktywność dziecka:
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
 • samodzielne układanie opowiadań
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
 • posługiwanie się poprawną mową
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozpoznawanie liter pisanych
 • Artystyczna aktywność dziecka:
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
 • rozpoznawanie piosenek na podstawie wystukanego rytmu, zanuconej, zagranej melodii
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • tworzenie roztworów barw o różnym natężeniu
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
 • przygotowywanie przedstawień wybranych baśni poprzez przydzielanie ról, przygotowywanie scenografii i akcesoriów
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
 • ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
 • Poznawcza aktywność dziecka:
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • rysowanie z wyobraźni
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro
 • wyjaśnianie pochodzenia nazw wybranych przedmiotów, roślin, np.: drukarka, naszyjnik, mrówkojad
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • poznawanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt, np. żaby, motyla
 • poznanie wybranych roślin zielnych, np.: wrotyczu, rumianku, mniszka lekarskiego, i ich znaczenia dla ludzi (herbaty, syropy, preparaty kosmetyczne)
 • zachęcanie do tworzenia zielnika
 • poznawanie leczniczych właściwości wybranych roślin (np. rumianku, szałwii)
 • poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np.: literatury, czasopism, filmu, internetu
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
 • odtwarzanie rytmu w metrum 2/4, ¾, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

III. Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, kolor skóry
 • rysowanie siebie z uwzględnieniem charakterystycznych szczegółów
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

Językowa aktywność dziecka:

 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach

Artystyczna aktywność dziecka:

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu, koloru skóry
 • określanie swoich zainteresowań
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

Językowa aktywność dziecka:

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
 • prawidłowe stosowanie przyimków
 • samodzielne układanie opowiadań
 • posługiwanie się poprawną mową
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
 • próby samodzielnego czytania
 • układanie swojego imienia z liter bez podanego wzoru
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozpoznawanie liter pisanych
 • Artystyczna aktywność dziecka:
 • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna) wybranych świąt (np. Dzień Matki)
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
 • Poznawcza aktywność dziecka:
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • rysowanie z wyobraźni
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozgrywanie gier planszowych, wspierających matematyczne umiejętności dzieci
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

 1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, kolor skóry
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

Językowa aktywność dziecka:

 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach
 • wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych

Artystyczna aktywność dziecka:

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

 • uświadomienie problemu osób niepełnosprawnych fizycznie, np. utrudnionego sposobu poruszania się
 • dostrzeganie różnic w funkcjonowaniu dzieci, dorosłych i starszych osób
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
 • nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia
 • dostrzeganie w swoim otoczeniu osób chorych i cierpiących, rozumienie ich potrzeb
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka:
 • graficzne przedstawienie za pomocą odpowiednio dobranych środków wyrazu (np. kreski, koloru) różnych stanów emocjonalnych
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • czynny udział w dekorowaniu sali
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka:
 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
 • określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu, koloru skóry
 • określanie swoich zainteresowań
 • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności
 • przygotowywanie uroczystości z okazji urodzin dzieci z grupy, pamiętanie o nieobecnych, np. z powodu choroby
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
 • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka
 • Społeczna aktywność dziecka:
 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości
 • uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów
 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • wskazywanie na mapie Europy wybranych państw należących do Unii Europejskiej
 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz; zabawy z globusem, np. podróżujemy palcem po świecie
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • Językowa aktywność dziecka:
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru
 • układanie swojego imienia z liter bez podanego wzoru
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozpoznawanie liter pisanych
 • Artystyczna aktywność dziecka:
 • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna) wybranych świąt (np. Dzień Matki)
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
 • ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
 • Poznawcza aktywność dziecka:
 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka
 • nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
Skip to content