Zamierzenia dydaktyczne, 5 latki, gr 3- luty 2024r.

Zamierzenia dydaktyczne, 5 latki, gr 3- luty 2024r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty w grupie  Little Birds

 

 

 1. Temat tygodnia: Baśnie, bajki, bajeczki

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
 • porównywanie liczebności zbiorów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
 • wczuwanie się w sytuację innych osób,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • zapoznanie z procesem wydawniczym,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • Odkrywanie liter g, G,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8.

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach
 • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np.: przelewanie płynów, przesypywanie lub rozsypywanie różnych materiałów;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • Odkrywanie liter g, G.

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru.
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • Odkrywanie liter g, G.

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • porównywanie liczebności zbiorów, wprowadzenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo.
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych.
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8,

 

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

Temat tygodnia: Wspaniałe zabawy na śniegu

 

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
 • rozwijanie zainteresowań zabawami zimowymi,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi
 • rozwijanie kreatywności.
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • rozwijanie zainteresowań badawczych
 • rozwijanie umiejętności weryfikowania poprawności wykonanego zadania
 • badanie właściwości śniegu i lodu
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie;
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę
 • wykonywanie eksperymentów graficznych
 • Odkrywanie litery w, W

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu;
 • opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej.

 

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • Odkrywanie litery w, W.
 • odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).

 

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru.
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • Odkrywanie liter w,W.

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;
 • kształtowanie umiejętności liczenia.
 • rozbudzanie zainteresowania kodowaniem,

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;
 • segregowanie danych symboli graficznych według przyjętego kryterium.
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;

 

 • Temat tygodnia: Kosmiczne tajemnice

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby.
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • poznawanie zagadnień związanych z kosmosem,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy z piosenką,
 • utrwalanie wiadomości na temat pojazdów kosmicznych,
 • zapoznanie z osobami, które odbyły lot w kosmos,
 • zapoznanie z informacjami dotyczącymi kosmosu,
 • kształtowanie postawy badawczej,
 • wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9,
 • Odkrywanie litery p, P.

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,
 • wyklaskiwanie w dłonie, rytmicznie wypowiadając słowa rymowanki,

 

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
 • Odkrywanie litery p, P.

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru
 • Odkrywanie litery p, P.

 

 

 

Elementy matematyki:

 

 • nazywanie figur geometrycznych;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • przeliczanie elementów,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

 

 

 

Temat tygodnia: W dziecięcym laboratorium

 

 • rozwijanie mowy,
 • integrowanie grupy rówieśniczej,
 • wdrażanie do dbania o własne i cudze rzeczy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
 • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy,

krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia i pływania ciał, rozszczepiania światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych;

 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • poszerzanie wiedzy dzieci,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji
 • poznawanie właściwości magnesu,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia kodu.

 

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby

rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków.

 

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą.
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków).
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • kolorowanie pól zgodnie z kodem. Mówienie pierwszych głosek z nazw tych obrazków.
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

 

 

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody w zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);

 

 

Elementy matematyki:

 

 • budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
 • rozwijanie myślenia matematycznego,
 • ćwiczenie umiejętność tworzenia kodu,

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych
 • rozwijanie umiejętności tworzenia kodu.

 

Skip to content