Zamierzenia dydaktyczne, 5-6lateki, gr 4, październik 2023r.

Zamierzenia dydaktyczne, 5-6lateki, gr 4, październik 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik
w grupie 5 i 6-latków

 

JESIEŃ W SADZIE, W OGRODZIE

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Rozwijanie mowy,
 • Poszerzenie wiadomości o owocach,
 • Budzenie zainteresowania literami,
 • Dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby,
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • Rozwijanie słuchu fonetycznego,
 • Odkrywanie zapisów cyfrowych liczb 1 i 2,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej,
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • Doskonalenie poczucia rytmu,
 • Rozwijanie sprawności manualnej,
 • Rozwijanie umiejętności improwizowania,
 • Przygotowywanie surówki z kapusty,
 • Rozwijanie wrażliwości smakowej,
 • Rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł,

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

 

Przygotowanie do czytania

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • próby samodzielnego czytania;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;

 

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie);
 • określanie kierunku pisania (rysownia) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;

 

Elementy matematyki

 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);

 

 

 

 

ZWIERZĘTA JESIENIĄ

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby,
 • rozwijanie słuchu fonetycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • poszerzenie wiadomości na temat jeża,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej,
 • wzbogacenie wiadomości o ptakach,
 • dbanie o estetyczne wykonanie pracy plastycznej,
 • budzenie fascynacji z wykonanej pracy,
 • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 

 • opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań – odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwróceni uwagi na piękno naszego kraju;
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;

 

Przygotowanie do czytania

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, porównywanie ich z tym, co się znajduje dalej;
 • wymawianie samogłosek, a potem wymawianie za nauczycielem spółgłosek;
 • powtarzanie słów zawierających głoski opozycyjne, np. kura – góra, piórko – biurko;
 • słuchanie zdań, wyodrębnianie w nich słów; liczenie słów w zdaniach; układanie zdań z określonej liczby słów; określanie kolejnych słów w zdaniu;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientacje przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozpoznawanie liter pisanych;

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie);
 • określanie kierunku pisania (rysownia) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głownie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

 

Elementy matematyki

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
 • wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

 

 

MOJA RODZINA I MÓJ DOM

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie szacunku do członków rodziny,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest trójkąt,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia improwizacji melodycznych,
 • doskonalenie reakcji na sygnał,
 • utrwalanie wiadomości na temat domów,
 • przypomnienie nazw pomieszczeń znajdujących się w domu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • rozpoznawanie wybranych warzyw,
 • integracja dzieci poprzez wspólne gotowanie,
 • doskonalenie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania.

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 

 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
 • określanie sytuacji wywołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach;
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach , rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • prawidłowe stosowanie przyimków;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;

 

Przygotowanie do czytania

 • powtarzanie słów zawierających głoski opozycyjne, np. kura – góra, piórko – biurko;
 • słuchanie zdań, wyodrębnianie w nich słów; liczenie słów w zdaniach; układanie zdań z określonej liczby słów; określanie kolejnych słów w zdaniu;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
 • całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymienianie);
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientacje przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozumienie wybranych znaków umownych;

 

 

Przygotowanie do pisania

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
 • określanie kierunku pisania (rysownia) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głownie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

 

Elementy matematyki

 

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
 • wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

 

 

DOMOWI ULUBIEŃCY

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zawracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • porządkowanie po sobie miejsc zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych;
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań;
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • rozwijanie zdolności wyrażania muzyki ruchem,
 • rozwijanie zdolności improwizacji ruchowych,
 • poszerzanie wiedzy o kotach,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • poszerzanie wiedzy na temat schroniska dla zwierząt,
 • rozwijanie mowy.

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 

 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych;
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • prawidłowe stosowanie przyimków;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
 • układanie swojego imienia z liter bez wzoru;

 

 

Przygotowanie do czytania

 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
 • układanie swojego imienia z liter bez wzoru;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozpoznawanie liter pisanych.

 

Przygotowanie do pisania

 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru;
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rozpoznawanie liter pisanych.
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientacje przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne, wspólne wykonywanie prac plastycznych;
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.;

 

 

Elementy matematyki

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
 • wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku;
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
 • odtwarzanie rytmu – w metrum: 2/4, 3/4, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.
Skip to content