Zamierzenia dydaktyczne – 4 latki, kwiecień 2022 grupa 2

Zamierzenia dydaktyczne – 4 latki, kwiecień 2022 grupa 2

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc kwiecień
w grupie 4-latków

 

 1. Wiosenne powroty

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia,
 • rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej,
 • doskonalenie aparatu mowy,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • wzbogacenie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów ptaków wiosną,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,
 • zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wiadomości na temat ptaków,

aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów,
 • układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Kącik książki

 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 

 1. Wielkanoc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
 • zachęcanie do wypowiadania się w grupie,
 • współdecydowanie o aranżacji sali przedszkolnej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z tradycją malowania pisanek,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • reagowanie na ustalone sygnały: słowne i muzyczne,
 • określanie kierunków ruchu,
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • utrwalanie umiejętności ustawiania się w parach, w rzędzie,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych,
 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do podejmowania działalności plastycznej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek,
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,
 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 

 

 • Wiosna na wsi

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • zapoznanie z pracą rolnika,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zwracanie uwagi na wykorzystanie całej powierzchni kartki podczas rysowania,
 • utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt wiejskich – dorosłych i młodych,
 • zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie osobników – dorosłego i młodego,
 • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewania piosenki,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt wiejskich,
 • rozwijanie umiejętności działania zgodnie z instrukcją słowną,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,

przełamywanie nieśmiałości i lęku przed wystąpieniami publicznymi.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 

 1. Dbamy o przyrodę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • kształtowanie postawy proekologicznej,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się,
 • zachęcanie do obserwowania przyrody,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • rozwijanie zdolności skupienia uwagi,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • zachęcanie do uprawiania roślin,
 • rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do dbania o środowisko,
 • poznawanie właściwości fizycznych wybranych odpadów,
 • kształtowanie nawyków ekologicznych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i sprawności manualnej,
 • utrwalanie wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody,

rozwijanie umiejętności rachunkowych.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
Skip to content