Zamierzenia dydaktyczne 4-latki grupa YB

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc listopad
w grupie 4-latków

 

 1. Moja rodzina

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja).

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • liczenie na palcach.

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie, lub liczenie.

 

 

 

 

 1. Mój dom

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,
 • rozwijanie reakcji na sygnał,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

rozwijanie sprawności manualnej.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmicznego układu elementów w otoczeniu, np. okien w blokach, latarni na ulicy, wzorów na serwetkach itp.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

 

 • Moje prawa i obowiązki

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
 • zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
 • rozwijanie reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N.,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń;
 • nabywanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,

rozwijanie sprawności manualnej.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • dobieranie elementów pasujących do całości.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależności (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach,
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 

 

 1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,
 • poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,
 • nabywanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie nawyków higienicznych,

rozwijanie sprawności manualnej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • dobieranie elementów pasujących do całości.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależności (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 

Skip to content