Zamierzenia dydaktyczne 3-latki, grupa I, luty 2022

Zamierzenia dydaktyczne 3-latki, grupa I, luty 2022

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE

3 – LATKÓW NA MIESIĄC LUTY.

 

 

I Baśnie, bajki, bajeczki.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści, wskazywanie różnic
 • dobieranie elementów pasujących do całości.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania).

Kącik książki

 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.

Zainteresowania czytelnicze

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).

Pamięć

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Zabawy dźwiękami

 • poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki.

Ćwiczenia oddechowe

 • dmuchanie na przedmioty, pasek papieru przyklejony do nosa, piłeczki, waciki…

Słownictwo

 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Działalność plastyczna

Obcowanie ze sztuką

 • tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami.

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • słuchanie utworów instrumentalnych.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 

 

II Muzyka wokół nas

 

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • słuchanie utworów instrumentalnych.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Instrumenty perkusyjne

 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
 • tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 • próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach.
 • Twórcze działania muzyczne
 • tworzenie podkładu rytmicznego do znanych wierszy, z użyciem dostępnych instrumentów perkusyjnych.
 • Procesy poznawcze
 • Spostrzeganie słuchowe
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia
 • rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
 • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 • Pamięć
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Uwaga
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Aktywność językowa
 • Zabawy dźwiękami
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów różnych zjawisk atmosferycznych.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy.
 • Słownictwo
 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 • Wypowiedzi ustne
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Elementy matematyki
 • Orientacja przestrzenna
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.
 • Koledzy, grupa przedszkolna
 • Współdziałanie w grupie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa

 

 

III Nie jesteśmy sami w kosmosie

 

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • W świecie techniki
 • Działalność badawcza
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • Działalność konstrukcyjno-techniczna
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
 • Procesy poznawcze
 • Myślenie (twórcze)
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
 • Myślenie (logiczne)
 • rozwiązywanie prostych zagadek.
 • Uwaga
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Aktywność językowa
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • opowiadanie o obrazkach przestawiających różne sytuacje
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Elementy matematyki
 • Liczenie
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Intuicja geometryczna
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa

 

 

IV Projekt budowle

 

Świat techniki

Człowiek i technika

 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego).

W świecie techniki

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 • wspólne tworzenie konstrukcji (nabywanie umiejętności pracy w zespole).

Miejscowość, region

Miejsce zamieszkania

 • określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto).

Praca dorosłych

 • poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie ról różnych zawodów w życiu społecznym.

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • obserwowanie, poznawanie najbliższego otoczenia
 • oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji.

Procesy poznawcze

Myślenie (twórcze)

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • opowiadanie o obrazkach przestawiających różne sytuacje.

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa