Zamierzenia dydaktyczne 4 latki – gr. 2- maj 2023r.

Zamierzenia dydaktyczne 4 latki – gr. 2- maj 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj w Little Birds

 

 

Temat tygodnia: Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu;
 • wykonywanie ustalonych poleceń na dźwięk instrumentu;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności wydawania krótkich poleceń;
 • rozwijanie inwencji twórczej;
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
 • doskonalenie artykulacji i dykcji;
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
 • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
 • rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania,
 • rozbudzanie zainteresowania ciekawymi miejscami w Europie,
 • utrwalanie wiadomości na temat cech charakterystycznych dla miasta i dla wsi.

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku.

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
 • sylabizowanie w toku zabaw,

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

 

 

 • Temat tygodnia: Czyim domem jest łąka?

 

 • rozwijanie mowy;
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami wczesnej wiosny;
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności rachunkowych;
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie aktywności twórczej;
 • wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt,
 • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki,
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych,
 • poznawanie właściwości miodu,
 • kształtowanie opiekuńczej postawy w stosunku do świata przyrody,
 • wzbogacenie wiadomości przyrodniczych,

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • kształtowanie poprawności gramatycznej wypowiedzi ustnej.

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych;

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach;
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • utrwalanie znajomości położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie słów: na, pod, obok, za.

 

 

 

 • Temat tygodnia: Czego życzę rodzicom?

 

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
 • kształtowanie umiejętności społecznych;
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych;
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
 • uświadomienie ważnej roli rodziny i matki w życiu dziecka,
 • wyjaśnienie roli ojca w rodzinie,
 • wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci,
 • rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci przez odtwarzanie wyglądu rodziców,

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
 • odpowiadanie na pytania.
 • wyklaskiwanie sylab podanych słów,

 

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach,

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.

 

 

 • Temat tygodnia: Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

 

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zachęcanie do wypowiadania się w grupie;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • wyjaśnia znaczenie słowa przyjaźń, wymienia przykłady zachowania świadczące o istnieniu przyjaźni między dziećmi,
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,
 • poznawanie sposobu obchodzenia Dnia Dziecka w Polsce,
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec rówieśników.
 • rozwijanie płynności i zwinności ruchów,
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,

 

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • kształtowanie poprawności składniowej wypowiedzi;

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • kończenie ułożonych sekwencji;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
Skip to content