Zamierzenia 4-latki, gr II, luty 2022

Zamierzenia 4-latki, gr II, luty 2022

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc luty
w grupie 4-latków

 

 1. Baśnie, bajki, bajeczki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci – poznanie nowej techniki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu,
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
 • układanie kompozycji z figur geometrycznych,
 • kształtowanie prawidłowej postawy,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
 • układanie obrazków według kolejności zdarzeń,
 • wyrabianie empatii,

zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek,
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela,
 • składanie pociętych obrazków w całość według wzoru.
 • porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści, wskazywanie różnic
 • dobieranie elementów pasujących do całości.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.

Kącik książki

 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.

Zainteresowania czytelnicze

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Intuicja geometryczna

układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 

 1. Muzyka wokół nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • uczestniczenie w zabawach badawczych,
 • poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim kontakcie z nimi,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań,
 • wypowiadanie się na temat obrazka,
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka,

nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych.

 

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

 

 

 • Nie jesteśmy sami w kosmosie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
 • rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie zdolności szybkiej reakcji na ustalone hasła,
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zaznajomienie ze środkami transportu,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,

poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Intuicja geometryczna

 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 

 

 1. Projekt Zawody

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów,
 • zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej,
 • zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu,
 • organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia,
 • doskonalenie umiejętności pracy – indywidualnej, w parach i w grupach,
 • rozwijanie umiejętności argumentowania swojego wyboru,

kształtowanie zdolności prezentowania się na forum grupy.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów,
 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie,
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

Intuicja geometryczna

 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
Skip to content