Wyniki diagnozy gotowości szkolnej dzieci 2021

Wyniki diagnozy gotowości szkolnej dzieci 2021

Podsumowanie diagnoz gotowości szkolnych

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2020/2021  w Przedszkolu Niepublicznym „Zygzak” w Kielcach, dzieci 6 – letnie oraz 5 – letnie, których rodzice złożyli wniosek o przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej zostały objęte obserwacją pedagogiczną o szczególnym charakterze tzw. diagnozą gotowości szkolnej.

Tym samym diagnozie gotowości szkolnej zostało objętych 25 przedszkolaków z dwóch grup w tym:

–  15 dzieci – 6 – letnich  ( w tym 1 dziecko 7 letnie i jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

– 10 dzieci  – 5 –  letnich

Krótkie przypomnienie czym jest diagnoza i na czym polega:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego nie tylko twórczo organizuje czas i przestrzeń do rozwoju psychomotorycznego i społeczno – emocjonalnego dzieci, czy to dbając i zachęcając dzieci do udziału w różnych aktywnościach, pobudzając naturalne zaciekawienie światem u dzieci, ale jest również pierwszą osobą, która  rozpoznaje indywidualne możliwości psychofizyczne dziecka. Każdy nauczyciel przekazuje informacje o dzieciach w sposób zrozumiały dla wszystkich stron zaangażowanych w działania na rzecz dziecka.  W warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej  pkt.9, znajdziemy zapis iż nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka.

Obserwacja prowadzona przez nauczycieli dla dzieci 5-6-7 letnich,  ma na celu rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych oraz podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwacja pedagogiczną zakończoną  analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole . Tzw. diagnoza gotowości szkolnej jest zatem szczególną formą obserwacji. Diagnoza przedszkolna koncentruje się na zebraniu przez nauczyciela informacji o dziecku w każdej sferze rozwoju: fizycznej, społecznej, emocjonalnej, poznawczej oraz interpretacji uzyskanych danych.

Podstawowym źródłem informacji o dziecku jest m.in.:

– rozmowa z rodzicem,

– obserwacja różnych przejawów aktywności dziecka w czasie pobytu w przedszkolu ( zarówno podczas zabaw swobodnych, podczas zajęć kierowanych, podczas posiłków, podczas wykonywania czynności higienicznych, w kontaktach z rówieśnikami czy przy posiłkach).

Obserwacja jest celową, planowaną techniką diagnostyczną wśród metod diagnozy. Narzędziem obserwacji jest np. arkusz obserwacyjny z wytypowanymi zagadnieniami, które objąć ma obserwacja.  Materiał badawczy można również gromadzić za pomocą notatek, dzienniczków obserwacyjnych, rejestracji dźwiękowej lub fotograficznej.[1]

Zasady jakie nauczyciele mają na względzie diagnozując rozwój dziecka:

– każde dziecko jest indywidualnością,

-rozwój dziecka uwarunkowany jest wieloma czynnikami, dlatego mamy na uwadze jego potencjał biologiczny, dotychczasowe doświadczenia, wpływy środowiskowe oraz kierunek jego własnej aktywności,

-z uwagi na różnice w indywidualnym tempie rozwoju każdego człowieka należy zachować spokój w oczekiwaniu na pojawienie się u dziecka określonych właściwości, kompetencji,

– każdy człowiek jest zdolny do przekraczania wyznaczonych mu ograniczeń, dlatego należy pozostawić dziecku swobodę w wyrażaniu siebie i pozytywnie oceniać każdy przejaw jego twórczego, niekonwencjonalnego myślenia,

– każdy z nas czuje obawy przed oceną, dlatego należy starać się,  aby wyrażanie względem dziecka opinie nie budziły jego lęku[2]

Diagnozy prowadzone w Przedszkolu Niepublicznym „ Zygzak” zostały przeprowadzone i zakończone.

Co oznacza, że zgromadzone informacje zostały zebrane przez wychowawców i przygotowane dla rodziców informacje w formie pisemnej oraz graficznej.

Dzięki aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie diagnozy dojrzałości szkolnej w dogodny sposób przeanalizowaliśmy wyniki naszych przedszkolaków. 

System określa poziom gotowości szkolnej dziecka w trzech kategoriach.

Przyjęte zostały następujące przedziały procentowe:

 

  • 100 %- 76% – poziom wysoki
  • 75%-51% – poziom przeciętny
  • poniższej 51% – pozom niski

 

Wśród naszych 6-7 letnich  przedszkolaków:

– 11 dzieci w wieku 6 lat  i  7 lat osiągnęło wysoki poziom przygotowania do szkoły,

– 2 dzieci w wieku 6 lat osiągnęło przeciętny poziom przygotowania do szkoły,

– 2 dzieci w wieku 6 lat uzyskało niski poziom przygotowania do szkoły,

Wśród naszych 5 – letnich przedszkolaków:

– 7 dzieci w wieku 5 lat osiągnęło wysoki poziom przygotowania do szkoły,

– 2 dzieci w wieku 5 lat osiągnęło przeciętny poziom przygotowania do szkoły,

– 1 dziecko uzyskało niski poziom przygotowania do szkoły.

 

Aplikacja do diagnozy umożliwiła nam ocenę każdego dziecka, dziecka na tle grupy oraz  grup  jako całości i tak grupa Funky Monkeys uzyskała wysoki wynik grupy zaś grupa Nice Mice  niski wynik grupy.

Szczegółowo obrazują te dane wykresy,  które zostaną zamieszczone w formie plików poniżej.

Mamy jednak świadomość, że nie wyniki mają znaczenie a to w jaki sposób nasze przedszkolaki się rozwijają. Wyniki diagnozy pozwalają nam wyjść naprzeciw potrzebom dzieci by jeszcze bardziej wspomagać indywidualny rozwój każdego dziecka. Jest również dla nas cenną informacją zwrotną co do metod i form pracy jakie stosujemy, ich skutecznością lub koniecznością zmiany na inne czyli ciągłego poszukiwania i udoskonalania warsztatu pracy nauczycieli.

Diagnoza gotowości szkolnej dobiegła końca ale rozwój dzieci trwa nadal. Dlatego tak ważnym jest być obok i wspierać potencjał dzieci, zachęcać do działania,  motywować, towarzyszyć dziecku w odkrywaniu świata ale też w porę reagować gdy zauważymy niepokojące nas trudności.

Poniżej wykresy z aplikacji diagnozy

__Funky Monkeys_08.04.2021_wykresy

__Funky Monkeys_08.04.2021_wykresy2

__Nice Mice_12.04.2021_wykresy

 

[1] W oparciu o: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo „ Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A, Kielce 2020, s.36

[2] W oparciu o: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo „ Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A, Kielce 2020, s.37

 

Skip to content