Projekty na rok szkolny 2023/2024

Kubusiowi Przyjaciele Natury

O programie

W ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele otrzymują pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych wraz ze scenariuszami do przeprowadzenia zajęć.

 

Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji.

Każda placówka, która bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowany przez metodyków z myślą o najmłodszych. Przedszkola i szkoły podstawowe otrzymują materiały w formie elektronicznej. Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi ze scenariuszami lekcji i pomocami dydaktycznymi będą mogli przygotować ciekawe i pasjonujące zajęcia, a dzieci będą mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę. Po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych każda placówka nabywa prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

W ubiegłorocznej, XII-tej edycji programu wzięło udział 8 tys. przedszkoli (co drugie w Polsce), i 5 tys. szkół podstawowych (co trzecia w Polsce).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem oraz udziału w tegorocznej edycji programu.

 

 

 

 

Zasady programu

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych poświęcony tematyce ekologicznej.

 

 1. W programie mogą wziąć udział szkoły podstawowe (klasy I-III), przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne z całej Polski.
 2. Co roku nowa edycja programu rozpoczyna się wraz ze startem nowego roku szkolnego.
 3. Zgłoszeniado programu są możliwe przez wypełnienie formularza zapisowego dostępnego na stronie internetowej: pl lub podczas rozmowy telefonicznej prowadzonej na zlecenie Organizatora.
 4. Program trwa od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.
 5. Każde zgłoszone do programu przedszkole otrzymuje bezpłatne materiały edukacyjne w formie elektronicznej, które obejmują:
  • Scenariusze zajęć z kartami pracy,
  • Filmy i inne pomoce dydaktyczne o tematyce związanej ze scenariuszami lekcji,
  • Certyfikat potwierdzający przyznanie Tytułu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
  • Dyplom dla dziecka za udział w programie.
 6. Każda zgłoszona do programu szkoła podstawowa otrzymuje bezpłatne materiały edukacyjne w formie elektronicznej, które obejmują:
  • Scenariusze zajęć z kartami pracy,
  • Filmy i inne pomoce dydaktyczne o tematyce związanej ze scenariuszami lekcji,
  • Certyfikat potwierdzający przyznanie Tytułu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
  • Dyplom dla dziecka za udział w programie.
 7. Materiały zostaną udostępnione w listopadzie 2022r.w formie elektronicznej.
 8. Program polega na przeprowadzeniu (do 30 czerwca  2023 r.) przez nauczycieli  2zajęć tematycznych związanych z tematyką ekologii, dbania o przyrodę, aktywnego wypoczynku i ruchu. Zajęcia powinny zostać zrealizowane w oparciu o dostarczone przez Organizatora materiały.
 9. Po zrealizowaniu wszystkich scenariuszy lekcyjnych przedszkole otrzymuje prawo posługiwania się specjalnym Certyfikatem potwierdzający przyznanie tytułu „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.
 10. Po realizacji programu nie jest wymagany raport, ani dokumentacja zdjęciowa. Program kończy się wypełnieniem Ankiety podsumowującej (dostępna będzie na stronie listopada 2022r.). Po wypełnieniu Ankiety placówka otrzymuje na skrzynkę email Certyfikat.

 

Sensosmyki

Cele projektu:

Wszechstronny rozwój zmysłów, wspieranie dzieci w rozwijaniu umiejętności społecznych, samodzielność, przeżywania emocji, rozwój kreatywności, rozwój mowy, pamięci, koncentracji i uważności.

Dla kogo projekt sensosmyki?

Nie ma ograniczeń wiekowych. Zabawa dla żłobkowiczów, przedszkolaków, uczniów, studentów, seniorów, nauczycieli, opiekunów, pedagogów wychowawców, terapeutów, rodziców, pasjonatów.

Celem projektu jest dostarczenie dzieciom żłobkowym i przedszkolnym oraz ich wychowawcom
i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.

Projekt prowadzony jest na obszarze całej Polski od września 2023 do sierpnia 2024.

Zasady Projektu
1. Uczestnik projektu realizuje co miesiąc (wybrane przez siebie spośród zaproponowanych) tematy przewodnie.

 1. Tematy przewodnie będą opracowane przez organizatorki i udostępniane. Każda propozycja działań
  i zabaw będzie konsultowana ze specjalistami.
  3. Forma realizacji tematu jest dowolna. Mogą być to zajęcia dydaktyczne w oparciu o temat przewodni, zabawa, zajęcia otwarte, warsztaty itp.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do relacjonowania swoich działań w formie komentarza pod postami, które będą ukazywać się na grupach projektowych.
  5. Relacje umieszcza się do 10 dnia następnego miesiąca.
  6. Organizatorki co miesiąc wybiorą po jednej relacji z każdej grupy i nagrodzą ją.
  7. Przewidywana jest nagroda specjalna na zakończenie projektu.

Inicjatorzy projektu:

Ewelina Nabożna

Aneta Nowak

Mały Miś

Cele projektu:

 1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, świetlicami szkolnymi, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą, przede wszystkim na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.
 2. Cele szczegółowe:
 3. a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadamianie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 4. b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 5. c) wprowadzanie dziecka w świat literatury;
 6. d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 7. e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 8. f) propagowanie praw dziecka;
 9. g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania czytanego tekstu;
 10. h) rozwijanie u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności;
 11. i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 12. j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 13. k) włączanie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 14. l) promowanie placówki oświatowej;

ł) rozwijanie współpracy między nauczycielami;

 1. m) kształcenie na odległość.
 2. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

Adresaci projektu:

 1. Uczestnikami projektu są czynni zawodowo nauczyciele, pracujący w przedszkolach oraz oddziałach „0” przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, szkołach specjalnych, świetlicach szkolnych, bibliotekach szkolnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, którzy zgłosili swój udział w nim zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. W projekcie może brać udział kilku nauczycieli z jednej placówki przedszkolnej, ale każdy z nich musi osobno zarejestrować swoje przystąpienie do niego na stronie www.mac.pl/malymis oraz posiadać konto w serwisie www.mac.pl. Umożliwi to Organizatorom projektu wygenerowanie imiennych certyfikatów dla każdego Uczestnika w ramach realizacji jego poszczególnych etapów.
 3. Do działań związanych z projektem, takich jak: głośne czytanie dzieciom, organizacja eventów edukacyjnych, warsztatów itp., Uczestnicy mogą zapraszać przedstawicieli środowiska lokalnego (np.: władze miasta, powiatu, reprezentantów różnych zawodów). Przewiduje się w okresie 14 listopada 2023 – 22 marca 2024 roku możliwość włączenia do projektu przedstawicieli Grupy MAC S.A. poprzez zamówienie wizyty konsultanta oświatowego w placówce za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie mac.pl/malymis

Czas trwania projektu:

 1. Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2023/2024, w modułach zaproponowanych przez jego Organizatorów, określonych w p. VII Regulaminu.
 2. Data rozpoczęcia projektu: 14.09.2023. r., data zakończenia projektu: 24.05.2024 r. www.mac.pl/malymis
 3. Uczestnicy, według swojego uznania, realizują projekt w całości lub wybierają interesujące ich moduły.
 4. W przypadku zmiany czasu trwania projektu Organizator poinformuje o tym Uczestników na stronie www.mac.pl/malymis, fanpage`ach MAC: Rozwiązania dla edukacji od A do Z, Misiowe inspiracje oraz Misiowa Mama, w serwisie społecznościowym Facebook.

 

20 minut dla matematyki

Cel główny projektu:

 • Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

Cele szczegółowe

 • Zachęcenie przedszkoli i szkół podstawowych [klasy I-III] do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej. W przypadku klas początkowych – wyciąganie zadań matematycznych z kartki papieru [podręczników] do nauczania czynnościowego, używanie liczmanów, itd.
 • Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej [która ma przełożenie zarówno na edukację przedszkolną, jak i wczesnoszkolną]
 • Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówek z rodzicami
 • Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej, jak i domowej
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do prowadzenia zajęć, zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
 • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych
 • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki
 • Utrwalenie własnych wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw matematyki

Metody działania

Uczenie czynnościowe, czyli poprzez działanie – dziecko nie uczy się matematyki wypełniając zadania w podręcznikach lub na kartach pracy, tylko poprzez manipulację przedmiotami, doświadczanie, próby, popełnianie błędów, w czasie i przestrzeni

Zasoby potrzebne do realizacji projektu (osobowe – zespół realizujący projekt) nauczyciele i rodzice, przedszkola, szkoły dobrowolnie włączające się do projektu.

 • osobowe:

Środowisko przedszkolne/szkolne: cała grupa/klasa, podgrupy, pary, indywidualnie zabawowa, zajęcia zorganizowane, w nadarzających się sytuacjach

Środowisko domowe: rodzic – dziecko, rodzic – kilkoro dzieci

 1. Monitoring projektu
 2. Monitorowanie czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami, harmonogramem.
 3. Zebranie informacji zwrotnej od nauczycieli i rodziców uczestniczących w projekcie
 4. Zbieranie informacji zwrotnych od nauczycieli i rodziców uczestniczących w różnych formach doskonalenia w zakresie Dziecięcej Matematyki®
 5. Dokumentowanie przebiegu nauczania w działalności internetowej na zamkniętej grupie #20minutdlaMATEMATYKI-projekt

Narzędzia monitoringu:

 • Wymiana doświadczeń w postaci postów i komentarzy na zamkniętej grupie #20minutdlaMATEMATYKI-projekt,

Źródła informacji: nauczycielki, rodzice, dzieci, dokumentacja pedagogiczna – scenariusze zajęć, zabaw,  scenariusze warsztatów z rodzicami, wymiana doświadczeń i fotorelacje na zamkniętej grupie #20minutdlaMATEMATYKI-projekt na facebooku.

W odniesieniu do ilości zgłoszonych do projektu przedszkoli, zorientujemy się czy jest oddolna potrzeba wprowadzania zmian i czy tak organizowana edukacja matematyczna jest satysfakcjonująca zarówno dla nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim skuteczna, przyjazna i atrakcyjna w uczeniu się matematyki przez dzieci.

Informacje zwrotne od uczestników projektu pozwolą nam na wnikliwą analizę skuteczności dokonywania oddolnych zmian w edukacji matematycznej w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi wg koncepcji Dziecięcej Matematyki® E. Gruszczyk-Kolczyńskiej  ze świadomym i aktywnym uczestniczeniem rodziców.

Może będzie to skuteczny sposób wprowadzania zmian systemowych w edukacji matematycznej w Polsce.

Sensoryczny kogel – mogel

Regulamin II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

„Sensoryczny Kogel – Mogel”

 • W roku szkolnym 2020/2023 biblioteka szkolna, we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Łęczycach przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Sensoryczny Kogel-Mogel” – edycja II.
 • Projekt realizowany będzie w przedszkolu: w dwóch grupach: 0B oraz 0E

Postanowienia organizatora

 1. W Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Sensoryczny Kogel – Mogel”, dalej: „Projekt” mogą wziąć udział wszystkie dzieci, osoby dorosłe uczęszczające do placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych.
 2. Osoby, placówki, instytucje zainteresowane szczegółami projektu proszone są o kontakt z administratorami projektu.
 3. 3. Nasz projekt realizować będziemy w okresie: 01.09.2022r. do 12.05.2023r.

Uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia a dzieci dyplomy (do wypełnienia przez ich nauczycieli). Dokumenty zostaną wysłane pocztą elektroniczną na wskazany adres kontaktowy e-mail osoby realizującej projekt w terminie 15.05.2023 do 31.05.2023.

 1. Warunkiem udziału w projekcie jest uzupełnienie formularza pod postacią linku https://forms.gle/HFtZuBLdT5XBZbuV9stanowiącego potwierdzenie udziału.
 2. W przypadku pojawienia się kilku grup/klas w danej placówce, które będą realizowały projekt proszone są o wysłanie oddzielnych formularzy zgłoszeniowych.
 3. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.
 4. Zachęcamy do realizacji jak największej liczby zaproponowanych przez nas zadań (święta nietypowe). Tym razem zachęcamy również do przedstawienia własnych (sensorycznych) koncepcji zadań dotyczących podanych świąt nietypowych w projekcie i podzielenie się nimi z pozostałymi uczestnikami na grupie projektowej.
 5. Zaliczenie projektu jest równoznaczne z wykonaniem minimum 5 zadań oraz przesłaniem prezentacji bądź sprawozdania z załączonymi zdjęciami na adres

e-mail: sensorycznykogelmogelprojekt@gmail.com

 1. Przed przystąpieniem do projektu należy zadbać o zgody na rozpowszechnianie wizerunku a tym samym zapoznać się z przepisami RODO, aby nikt nie miał wątpliwości do publikowanych przez Was zdjęć.
 2. Relacje z podejmowanych działań projektowych należy umieszczać na facebookowej

Grupie projektowej https://www.facebook.com/groups/801990414041472/members/…

Aby wziąć udział w projekcie, uczestnicy zobowiązani są do:

– wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/HFtZuBLdT5XBZbuV9

– zapoznanie się z regulaminem i zadaniami na rok szkolny 2022/2023; zadania opublikowane zostaną w sierpniu 2022;

– pobranie plakatu z informacją o udziale w Projekcie, umieszczenie go na tablicy informacyjnej grupy/ tablicy informacyjnej dla rodziców, opiekunów.

 

 

 

Skip to content