Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023r., oraz kilka informacji o przedszkolu

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023r., oraz kilka informacji o przedszkolu

Przedszkole w liczbach:

 • Całkowita liczba dzieci stan wg SIO – 129 – za lata 2017-2023
 • Całkowita liczba nauczycieli, którzy pracowali w zygzaku za lata 2017-2023 – 20 os.
 • Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego: 3 stażystów – tzw. przygotowanie do zawodu, 3 kontraktowych i 2 mianowanych
 • Asystentów dzieci – 4 osób
 • Specjaliści w tym terapeuci si, logopeda, psycholog i trenerzy zajęć dodatkowych
 • Faktyczna liczba dzieci w przedszkolu 56

Ilość wydarzeń, uroczystości wg kalendarium – 280 łącznie za lata 2017-2023,  co daje rok rocznie około 46 wydarzeń

Ilość godzin terapeutycznych łącznie dla wszystkich dzieci na 1 rok szkolny  – 1500h

Nasze dzieci w ciągu roku szkolnego uczestniczyły w zajęciach z robotyki, rytmiki, religii, języka angielskiego i hiszpańskiego. Dodatkowo w grupach prowadzone są przez wychowawców koła zainteresowań: plastyczne oraz  kodowanie. Dzieci mają również szansę brać udział w zajęciach karate, piłki nożnej oraz tanecznych.

Nasze przedszkolaki objęte są tzw. pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce,
 • zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

W celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest istotną częścią pracy każdego nauczyciela.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dziecku w trakcie bieżącej pracy nauczyciela z dzieckiem. W naszym przedszkolu przybiera ona formę zajęć rozwijających zainteresowania, warsztatów, zajęć cyklicznych, zajęć ze specjalistami tj. psycholog, pedagog, logopeda czy terapeuta integracji sensorycznej, ale też konsultacji dla rodziców, wsparcie dla nauczycieli.

Warto zauważyć, iż pomocą psychologiczno-pedagogiczną mogą być objęte dzieci:

 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • zaburzeń zachowania lub emocji;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Realizacja podstawy programowej odbywała się w minionym roku szkolnym wyłącznie stacjonarnie. Dzieci systematycznie brały udział w zajęciach co zaowocowało wysokim przygotowaniem dzieci 6-letnich do podjęcia edukacji szkolnej.

Pozostałe dzieci poddawane są obserwacji pedagogicznej przez wychowawców, jej wyniki i wnioski przedstawiane są rodzicom co roku w formie pisemnej.

Zajęcia z robotyki:

 

Zajęcia z robotyki w przedszkolu odbywały się w trzech grupach wiekowych. W ciągu roku szkolnego kurs prowadzony był w co drugi poniedziałek. Cały cykl przebiegał w pracy grupowej, na poszczególnej jednostce przedszkolaki były dobierane w grupy 2, 3 osobowe. Każdy temat zajęć przewidywał budowę oraz programowanie innej konstrukcji. Cele zajęć obejmowały: rozwój umiejętności manualnych,  umiejętność czytania instrukcji oraz odtwarzania obrazu, naukę podstaw programowania w oparciu o aplikacje LEGO wedo 2.0 oraz SPIKE, rozwijanie kreatywności poprzez wymyślanie modyfikacji, aktywację myślenia przyczynowo- skutkowego raz wyobraźnię przestrzenną. Cały cykl zajęć pozwolił dzieciom nabyć oraz doskonalić umiejętności wymienione w celach.

Zajęcia z języka hiszpańskiego:

Wszystkie zaplanowane treści kształcenia objęte własnym materiałem, przygotowanym na podstawie ESOKJ, (poziom pre-A1),  zostały zrealizowane i utrwalone. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 30 minut każde. W trakcie roku szkolnego 2022/2023 zostało zrealizowanych 74 zajęć.

Treści kształcenia były realizowane poprzez zastosowanie w procesie dydaktycznym różnorodnych metod, form, i technik pracy,  między innymi poprzez:

 • metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), która dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej,
 • metodę TPR (Total Physical Response), czyli technika reagowania całym ciałem,
 • metodę audiolingwalną, która polegała na powtarzaniu przez uczniów zwrotów, słów
  i zdań oraz uczeniu się wierszyków i piosenek.
 • Nauczanie polisensoryczne, którego podstawowym założeniem jest zaangażowanie w proces poznawczy wszystkich zmysłów: słuch, węch, wzrok, dotyk, mowę oraz ruch. Nauczanie polisensoryczne wspomaga gromadzenie i przetwarzanie informacji w pamięci. Im więcej kanałów poznawczych bierze udział w tym procesie, tym szersze są granice i tym bardziej jest ona trwała.

 

W trakcie zajęć języka hiszpańskiego dzieci  pracowały indywidualnie, w parach, grupach kilkuosobowych lub w jednej wspólnej. Nauczanie słownictwa odbywało się głównie za pomocą kart obrazkowych, pokazywanych przez nauczyciela lub w formie pomocy interaktywnych. Dzieci uczestniczyły w licznych zabawach lub grach związanych z tematem zajęć wyznaczonym dla każdego miesiąca, które miały za zadanie utrwalić w sposób przyjemny i przyjazny dziecku nowe słownictwo oraz struktury gramatyczne, a także przypomnieć również materiał poznały dotychczas. Na zajęciach nie zabrakło również prac plastycznych, gier interaktywnych czy kart pracy.  Nauczanie wymowy odbywało się poprzez kilkakrotne powtarzanie za nauczycielem, wspólne śpiewanie piosenek lub oglądanie filmików edukacyjnych. Dzieci w grupie również uczyły się czytania globalnego w języku hiszpańskim, dzięki temu, większość dzieci umie przeczytać znajome wyrazy oraz zna zasady fonetyczne (wymowy) poszczególnych liter w języku hiszpańskim. W trakcie prowadzonych zajęć nauczyciel starał się jak najwięcej poleceń mówić w języku obcym, co zaowocowało większościowym wyparciem języka polskiego z zajęć. Polecania w języku hiszpańskim są rozumiane przez większość dzieci. Z własnych obserwacji uważam, iż grupa chętnie uczestniczy w zajęciach z języka hiszpańskiego oraz chęci uczenia się na kolejnych etapach nauki.

Zajęcia z języka angielskiego podsumowania pracy w grupach:

Grupa Yellow Bunnies:

 

W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem naszej czteroletniej edukacji było rozwijanie sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu i reagowania na usłyszane wypowiedzi, czemu służyło odtwarzanie wyrazów i zwrotów, oglądanie prezentacji z wybranego tematu, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek, zabawy ruchowe z regularnym powtarzaniem słów itp.

Zadaniem moim, jako lektora języka angielskiego poza dbałością o wszechstronny rozwój psychoruchowy dziecka, było wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem, a przede wszystkim osłuchanie się z językiem angielskim.

 

Cel szczegółowe, poszerzone, wymagane przez lektora od ucznia kończącego zerówkę przedszkolną:

 

 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie wymienionych tematów.
 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie z postawieniem nacisku na tzw. Queen’s English / Queen’s Language, tzn:

 – reaguje na polecenia;

– rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek , szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;

– znajduje w wypowiedzi określone informacje;

 

Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi, rozumie ogólny sens opowiadań ustnych czy też historyjek, szczególnie gdy są one  wspierane  obrazem lub dźwiękiem;

 Mówienie (reagowanie na wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi i przetwarzanie):

Uczeń:

– reaguje werbalnie na proste polecenia nauczyciela;

-reaguje niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;

-powtarza wyrazy i proste zdania;

– nazywa obiekty z otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych i opisuje je;

– nazywa czynności;

– używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy;

– tworzy proste i krótkie wypowiedzi na podstawie wzoru, np. nazywa osoby, zwierzęta, obiekty z otoczenia, czynności;

– zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

-reaguje w podstawowych sytuacjach życia codziennego, stosując odpowiednie zwroty;

Zasób środków leksykalno-gramatycznych:

Program zakładał, przede wszystkim,  by dzieci  w trakcie nauki języka angielskiego poznały jak najwięcej słów, zwrotów leksykalno-językowych, a w tym przede wszystkim prepositions.

Celem programu była nauka:

1.nazywanie przedmiotów i zwierząt,

2.opisywanie zwierząt, warzyw i owoców,

 1. opisywanie pomieszczeń i domu/mieszkania,
 2. opisywanie położenia sprzętów, ubrań, warzyw i owoców- prepositions ,
 3. nazywanie przyborów i sprzętów szkolnych ,

6.określenie pogody i związanych z nią pór roku,

 1. określanie koloru, rozmiaru ,

8.opis i nazywanie przeciwieństw: długi-krótki, gruby-chudy, bogaty- biedny itp.

Nadmienić trzeba, że ten zakres tematyczny obejmuje uczniów klas 1-3, zatem program był poszerzony o tego typu słownictwo.

ZAKRES SŁOWNICTWA OBOWIĄZUJĄCY GRUPĘ STARSZAKÓW:

1.Kształy, kolory, powiązanie z ćwiczeniami ruchowymi: clap, stomp, jump, stretch,nod, spin, run

 1. woda( szeroki temat) – morze, rzeki, stawy, jeziora, stawy- co w nich żyje, roślinność, ptaki wodne
 2. pogoda, klimat na świecie, w Polsce, zjawiska atmosferyczne ( burza, sztorm, tornado, śnieżyca, wichura)plus ubrania powiązane z pogodą
 3. dom : opis kuchni, łazienki, salonu, korytarza, strychu, swojego pokoju plus przedmioty tam znajdujące się
 4. ogród- roślinność( w tym np. pokrzywa-nettle) i zwierzęta domowe
 5. pojazdy- plus powiązane czasowniki z nimi np. ride, drive, fly, swim, dive,

7.warzywa

 1. owoce
 2. smaki- gorzki, słodki, kwaśny, słony pikantny, pieprzny, ostry, soczysty plus słownictwo co jest słone, kwaśne, słodkie, pieprzne, soczyste etc.
 3. wakacje- prezentacja związana z szerokim słownictwem dotyczącym wakacji oraz wypoczynku

Gramatyka:

Dzieci poprzez zabawę, śpiewanie piosenek, gry zespołowe oraz pomoc lektora w formułowaniu  prostych angielskich odpowiedzi na stawiane im pytania, poznały generalnie dwa czasy, tj.:

 

1.czas Present Simple,

 1. czas Present Continuous,

 

3.podczas lekcji przewijał się także powszechnie używany w Wielkiej Brytanii , czas Present Perfect,

Podsumowanie:

Dzieci z grupy starszaków, w przedszkolu niepublicznym:  ZIGZAC, generalnie są świetnie przygotowane do dalszej nauki języka angielskiego w szkole. Poziom i zasób słownictwa, obejmujący także zakres klasy III i IV,  w niektórych przypadkach – umożliwi im rozwój na kolejnym szczeblu językowym, jakim jest pisanie oraz czytanie po angielsku. Dobre osłuchanie się oraz krótkie wypowiedzi w języku angielskim, sprawią, że tekst nie wyda im się skomplikowany. Po usłyszeniu słowa, czy zdania, będą mogli skupić się na angielskiej pisowni i ortografii. Moją dewizą jest : aby pamiętać  na co dzień o indywidualnych potrzebach uczniów, nie ignorować tych potrzeb! Skoncentrować się na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się! Sądzę, że tylko taka forma nauczania przynosi spektakularne efekty.

 

Grupa  WISE OWLS:

W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem naszej trzyletniej edukacji było rozwijanie sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu i reagowania na usłyszane wypowiedzi, czemu służyło odtwarzanie wyrazów i zwrotów, oglądanie prezentacji z wybranego tematu, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek, zabawy ruchowe z regularnym powtarzaniem słów itp.

Zadaniem moim, jako lektora języka angielskiego poza dbałością o wszechstronny rozwój psychoruchowy dziecka, było wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem, a przede wszystkim osłuchanie się z językiem angielskim.

Zasób środków leksykalno-gramatycznych:

Program zakładał, przede wszystkim,  by dzieci  w trakcie nauki języka angielskiego poznały jak najwięcej słów, zwrotów leksykalno-językowych, a w tym przede wszystkim prepositions.

Celem programu była nauka:

1.nazywanie przedmiotów i zwierząt,

2.opisywanie zwierząt, ich zwyczajów i miejsca zamieszkania,

 1. nazywanie pokoi w domu,
 2. opisywanie pomieszczeń i domu/mieszkania,
 3. opisywanie położenia sprzętów w domu,
 4. określanie miejsca przebywania osób, położenia przedmiotów
 5. nazywanie przyborów i sprzętów szkolnych
 6. określanie koloru, rozmiaru i wieku,

Nadmienić trzeba, że ten zakres tematyczny obejmuje uczniów klas 1-2, zatem program był o wiele bardziej poszerzony jeśli chodzi o program nauczania przedszkolnego.

Zakres słownictwa:

1.Kształy, kolory, powiązanie z ćwiczeniami ruchowymi: clap, stomp, jump, stretch,nod, spin, run

 1. woda( szeroki temat) – morze, rzeki, stawy, jeziora, stawy- co w nich żyje, roślinność, ptaki wodne
 2. pogoda, klimat na świecie, w Polsce, zjawiska atmosferyczne ( burza, sztorm, tornado, śnieżyca, wichura)plus ubrania powiązane z pogodą
 3. dom : opis kuchni, łazienki, salonu, korytarza, strychu, swojego pokoju plus przedmioty tam znajdujące się
 4. ogród- roślinność( w tym np. pokrzywa-nettle) i zwierzęta domowe
 5. pojazdy- plus powiązane czasowniki z nimi np. ride, drive, fly, swim, dive,

7.warzywa

 1. owoce
 2. smaki- gorzki, słodki, kwaśny, słony pikantny, pieprzny, ostry, soczysty plus słownictwo co jest słone, kwaśne, słodkie, pieprzne, soczyste etc.
 3. wakacje- prezentacja związana z szerokim słownictwem dotyczącym wakacji oraz wypoczynku

Podsumowanie:

Dzieci z grupy WISE OWLS, w przedszkolu niepublicznym:  ZIGZAC, generalnie są bardzo dobrze przygotowane do dalszej nauki, w kolejnym roku, języka angielskiego w przedszkolu. Dobre osłuchanie się oraz  krótkie wypowiedzi w języku angielskim, sprawią, że tekst mówiony,  nie wyda im się skomplikowany. Oczywiście nadrzędnym celem jest dalsze poszerzanie słownictwa i słowotwórstwa angielskiego, wyższy poziom zwrotów leksykalnych, utrwalanie prepositions,  które są niezwykle istotne i generalne przygotowanie się do roli ucznia klasy 1. Poznamy także dwa podstawowe czasy, które są w programie klas I-III, a mianowicie : czas Present Simple, czas Present Continuous, poprzez zabawę, śpiewanie piosenek, gry zespołowe oraz pomoc lektora w formułowaniu  prostych angielskich odpowiedzi na stawiane im pytania.

Często (pomimo największych starań) dziecko nie uczestniczy w codziennym życiu grupy rówieśniczej i cierpi na tym jego rozwój społeczny i emocjonalny. Taka sytuacja utrudnia mu opanowanie zasad współdziałania z innymi i rozumienie sytuacji społecznych. Wzmaga się poczucie bycia poza grupą, co utrudnia dorastanie. Myślenie „jestem gorszy”, „jestem inny”, bo wymagam specjalnego traktowania, obniża wiarę w siebie i utrudnia budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Dlatego też należało się pochylić nad tą grupą w sposób szczególny. Mianowicie ja, jako lektorka, starałam się zaangażować do maksimum dzieci w naukę języka, poprzez dokładne wręcz indywidualne, powtarzanie słów, zwrotów angielskich. Nauka musiała być ściśle związana z ćwiczeniami ruchowymi. Każde ćwiczenie było kilkakrotnie wymawiane i powtarzane po angielsku. Ruch połączony z zabawą angielską zaowocował spektakularnym efektem. Dzieci po dziesięciu miesiącach umieją ładnie wymawiać, akcentować angielskie słowa i rozpoznawać co jest co. Na koniec roku szkolnego udało nam się nawet wprowadzić parę razy zabawę tzw. CHINESE WHISPERS ( czyli głuchy telefon), co wymaga dużej koncentracji, uwagi i skupienia w wypowiadaniu poszczególnych słów usłyszanych od osoby trzeciej.

Grupa Little Birds:

 

W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem naszej rocznej edukacji było rozwijanie sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu i reagowania na usłyszane wypowiedzi, czemu służyło odtwarzanie wyrazów i zwrotów, oglądanie prezentacji z wybranego tematu, śpiewanie piosenek, a głównie zabawy ruchowe z regularnym powtarzaniem słów itp.

Zadaniem moim, jako lektora języka angielskiego poza dbałością o wszechstronny rozwój psychoruchowy dziecka, było  przede wszystkim osłuchanie się z językiem angielskim u dwu-, trzylatka.

Zasób środków leksykalno-gramatycznych:

Program zakładał, przede wszystkim, by dzieci  w trakcie nauki języka angielskiego poznały jak najwięcej słów, zwrotów leksykalno-językowych, a w tym także podstawowe prepositions, tj.: in, on, under, in front of, behind.

Celem programu była nauka:

1.próby nazywania przedmiotów i zwierząt,

2.próby opisywania pogody,

 1. słownictwo związane z wodą,
 2. określanie koloru, rozmiaru, kształtu,
 3. opis podstawowych warzyw i owoców,
 4. poznanie instrumentów medycznych oraz słownictwa związanego ze zdrowiem,

Starmy się, by zakres słownictwa był na bardzo wysokim poziomie, często przeznaczonym dla dzieci dużo starszych, co jednak nie znaczy, że jest on zbyt trudny.

Zakres słownictwa:

1.Kształy, kolory, powiązanie z ćwiczeniami ruchowymi: clap, stomp, jump, stretch,nod, spin, run

 1. woda( szeroki temat) – morze, rzeki, stawy, jeziora, stawy- co w nich żyje, roślinność, ptaki wodne
 2. pogoda, klimat na świecie, w Polsce, zjawiska atmosferyczne ( burza, sztorm, tornado, śnieżyca, wichura)plus ubrania powiązane z pogodą
 3. dom : opis kuchni, łazienki, salonu, korytarza, strychu, swojego pokoju plus przedmioty tam znajdujące się
 4. ogród- roślinność( w tym np. pokrzywa-nettle) i zwierzęta domowe
 5. pojazdy- plus powiązane czasowniki z nimi np. ride, drive, fly, swim, dive,

7.warzywa

 1. owoce
 2. smaki- gorzki, słodki, kwaśny, słony pikantny, pieprzny, ostry, soczysty plus słownictwo co jest słone, kwaśne, słodkie, pieprzne, soczyste etc.
 3. wakacje i wypoczynek z tym związany

Podsumowanie:

Dzieci z grupy Little Birds,  w przedszkolu niepublicznym:  ZIGZAC, generalnie są dobrze przygotowane do dalszej nauki języka angielskiego w przedszkolu. Dobre osłuchanie się oraz powtarzanie anglojęzycznych słów po lektorze, sprawiły, że pod koniec tego roku przedszkolnego nie czują się niekomfortowo ani się nie boją obcego językowego środowiska. Oczywiście nadrzędnym celem jest dalsze poszerzanie słownictwa i słowotwórstwa angielskiego, wyższy poziom zwrotów leksykalnych, utrwalanie prepositions,  które są niezwykle istotne. Poznamy poprzez zabawę, śpiewanie piosenek, gry zespołowe oraz pomoc lektora w formułowaniu prostych angielskich zdań.

 

Do zobaczenia w kolejnym roku przedszkolnym 2023/2024.

 

Lektorka

 

Podsumowując miniony rok możemy śmiało stwierdzić, iż był to rok intensywnej pracy zespołowej na wielu płaszczyznach.  Zidentyfikowaliśmy swoje potrzeby, poddaliśmy analizie potrzeby dzieci, a także zaplanowaliśmy ścieżkę rozwoju przedszkola na kolejne lata.

 

Skip to content