Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

Nowy rok szkolny rozpoczął się od dokonania przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oceny pracy dyrektora przedszkola.  W związku z prowadzoną procedurą dokonywania oceny pracy dyrektora, placówka została poddana kontroli zgodnie z wytycznymi.  Agnieszka Kurek – otrzymała ocenę bardzo dobrą.

Przedszkole działało zgodnie z zaplanowanym kalendarium uroczystości i wydarzeń na rok szkolny 2019/2020. W grupach realizowano cykliczne warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty naukowe prowadzone przez energetyczne centrum nauki, uroczystości rodzinne, spotkania, wyjazdy, wycieczki, teatrzyki. W sumie w roku szkolnym do marca 2020 roku  udało się zrealizować po 32 wydarzenia w każdej z grup w tym wydarzenia zorganizowane podczas zdalnego nauczania, we współpracy z rodzicami np. ekozabawka.  Nauczyciele przez cały rok starali się ściśle współpracować ze środowiskiem lokalnym oraz z rodzicami dzieci co szczegółowo wykazane zostało w sprawozdaniach 
z grup. To dzięki wypracowanej przez kadrę bliskiej relacji z rodzicami udało się wprowadzić 
i zorganizować zdalne nauczanie w tym zajęcia online z języków obcych oraz z wychowawcami, które były prowadzone w okresie czasowego funkcjonowania przedszkola ze względu na wystąpienie epidemii koronawirusa.

W każdej z grup wychowawcy prowadzili obserwacje dzieci, a dzieci 6 letnie zostały objęte diagnozą gotowości szkolnej, troje dzieci objęto diagnozą. Na jej podstawie rodzice dzieci otrzymali informacje dotyczące stopnia przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole od września 2020r. Pozostali rodzice otrzymywali informacje dotyczące dzieci ich postępów, sukcesów, porażek czy podjętych działań w kontaktach bieżących, konsultacjach indywidualnych, zebraniach organizacyjnych a z końcem roku szkolnego poprzez informacje zebrane w formie pisemnej i przesłane drogą emaliową rodzicom. 

Podsumowania roku szkolnego to również przygotowanie stosownej dokumentacji, nauczyciele przygotowali sprawozdania za okres pracy  z dziećmi, przeanalizowali również sprawozdania z realizacji projektów w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020, pani logopeda przedstawiła sprawozdania 
z pracy logopedycznej i przekazała wnioski do dalszej pracy. Kadra złożyła również pisemne informacje dotyczące samokształcenia i samodoskonalenia. Każdy nauczyciel prowadził indywidulanie samodoskonalenie  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku 
z wystąpieniem pandemii koronawirusa. Samodoskonalenie polegało na doborze form szkoleń online oraz interesującej danego nauczyciela tematyki. W ten sposób każdy nauczyciel korzystał z dostępnych webinariów, e -konferencji, kursów kwalifikacyjnych czy szkoleń platformowych oraz śledził na bieżąco informacje dotyczące sytuacji w kraju i zmieniających się przepisów prawa. Samodoskonalenie wpisuje się w plan WDN opracowany dla przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Uśredniając każdy nauczyciel odbył 19 szkoleń w formie online w II semestrze roku szkolnego. Biorąc pod uwagę szkolenia zrealizowane w I semestrze – rady samoszkoleniowe, na jednego nauczyciela przypadło 20 szkoleń w ciągu roku. Tematyka i zagadnienia dobierane były przez nauczycielki zgodnie z ich zainteresowaniami, ale też widać ukierunkowanie kadry na dobór takich szkoleń z których wiedzę będą mogły praktycznie wykorzystać w pracy z dziećmi w swojej grupie.  Najczęstsze szkolenia to wykorzystanie nowych technologii, logopedia, praca z dzieckiem autystycznym, rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym. 

Niemalże na okres wakacji przypadł czas powrotu dzieci do przedszkola w szczególnym reżimie sanitarnym. W praktyce oznacza to szereg nowych rozwiązań oraz procedur obowiązujących 
w przedszkolu, a to niesie ze sobą konieczność zaangażowania, systematyczności i współpracy nie tylko ze strony pracowników przedszkola, ale i rodziców dzieci. Nie mniej jednak staramy się by rzeczywistość przedszkolna nie odbiegała znacząco od czasu sprzed pandemii. Zaostrzone zostały procedury przyprowadzania dzieci  uwzględniające szczegółowo stan zdrowia dziecka oraz czynności higieniczne,  wzmożono procedury mycia i dezynfekcji powierzchni i zabawek. Dzieci w przedszkolu mają zapewnioną opiekę dydaktyczną i wychowawczą swoich nauczycieli. Codziennie korzystamy z zabaw na świeżym powietrzu. Nasze grupy  pod względem liczebności dają nam również okazję do pracy indywidualnej z dziećmi.  Wykorzystujemy nowe aplikacje, oprogramowania do zajęć na tablicy multimedialnej, zaprzyjaźniamy się coraz bardziej z robotami do nauki programowania  ale cały czas pamiętamy, że jest to czas wakacji więc dobra zabawa to nasze motto na wakacje!

Czas biegnie nieubłaganie dlatego już myślimy o kolejnym roku szkolnym 2020/2021. Przed nami prace kończące kronikę przedszkolną, zaplanowanie kalendarium uroczystości i wydarzeń a także zaplanowanie zajęć dodatkowych czy ze specjalistami.

Wierzymy, że nowy rok szkolny rozpoczniemy z nową energią, by zrealizować nowe pomysły i przedsięwzięcia, o których będziemy informować na naszym przedszkolnym fb i stronie internetowej przedszkola. 

Skip to content