Podsumowanie jesiennych ankiet

Podsumowanie jesiennych ankiet

Wyniki jesiennych ankiet

 

Jesienią został powołany zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej przedszkola. Chcieliśmy w tym roku sprawdzić czy zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Jest to szczególnie istotna informacja  w obecnym czasie gdzie placówka jaką jest przedszkole działa w warunkach trwającej pandemii coronawirusa-19. Odnalezienie się w nowej rzeczywistości jest prawdziwym wyzwaniem, a każda informacja zwrotna służy nam w nieustannym poszukiwaniu rozwiązań, które ulepszają, usprawniają naszą pracę oraz pozwolą ustalać dalsze kierunki działania przedszkola.

Poniżej przedstawiamy wnioski z zebranych i przeanalizowanych ankiet.

Ewaluacja została zaplanowana i przeprowadzona w okresie jesiennym.

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej przygotował narzędzia w postaci ankiet dla rodziców dzieci oraz nauczycieli. Obie grupy  otrzymały dostęp do narzędzi
w formie online – rodzice, arkuszy wydrukowanych – nauczyciele. Ankiety zostały przeprowadzone anonimowo. W ankiecie wzięło udział 7 nauczycieli pracujących w placówce. 6 wychowawców oraz 1 nauczyciel wspomagający oraz 24 rodziców z 57 dzieci uczęszczających w tym okresie do przedszkola. Wnioski z ewaluacji zostały przesłane nauczycielom drogą emaliową w celu zapoznania się.

Z ankiet dla nauczycieli wynika iż rozpoznają potrzeby edukacyjne dzieci poprzez obserwację dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu, wymianę informacji ze specjalistami, pracę indywidualną z dzieckiem oraz rozmowy z rodzicami.

Nauczyciele podejmują  działania mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci  miedzy innymi poprzez organizowanie kół zainteresowań, wykorzystanie sprzętu multimedialnego w ramach zajęć codziennych , udział w ciekawych projektach edukacyjnych  czy organizowanie konkursów. Dzieci w przedszkolu objęte są pomocą psychologiczno–pedagogiczną. Organizowane są dla dzieci zajęcia logopedyczne, profilaktyka logopedyczna dla całych grup a także terapia indywidualna dla dzieci. Przedszkole współpracuje
z psychologiem, który wspiera pracę wychowawców prowadząc cykliczne zajęcia o emocjach w grupach, a także zajęcia indywidualne z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  Nauczyciel wspomagający prowadzi zajęcia z dziećmi potrzebującymi wsparcia. W celu zapobiegania dyskryminacji dzieci  nauczyciele prowadzą zabawy integrujące grupę oraz pogadanki z dziećmi na podstawie przeczytanych utworów z bajek terapeutycznych, prowadzone są również zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem a także przedszkole bierze udział w lokalnych jak i ogólnopolskich akcjach charytatywnych.  Realizację podstawy programowej sprzyjają zajęcia językowe, gry i zabawy matematyczne, zajęcia o tematyce  przyrodniczej, zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, wycieczki oraz uroczystości przedszkolne. Przedszkole jest doposażanie w pomoce dydaktyczne  dla nauczycieli oraz zabawki, pomoce terapeutyczne i potrzebny sprzęt. Dyrektor organizuje prace przedszkola zgodnie ze statutem  oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami. Nauczyciele czują się zmotywowani i odpowiednio zachęcani do efektywnej pracy. Nauczyciele wskazali iż mają dostęp do odpowiednich zasobów, sprzyjających rozwojowi zawodowemu, a dyrektor wspomaga ich w realizacji zadań oraz zapewnia pomoc w doskonaleniu zawodowym umożliwiając i prowadząc jako opiekun staże zawodowe nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego a także organizując szkolenia dla rady pedagogicznej w różnych formach, rad szkoleniowych czy udostępniając informacje nauczycielom o dostępnych szkoleniach online
i stacjonarnych.

Z ankiet skierowanych do rodziców uzyskaliśmy następujące informacje:

Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno –pedagogiczną jednocześnie wspieramy dzieci w rozwoju ich uzdolnień  i zainteresowań poprzez organizowanie zajęć sportowych, tanecznych, umuzykalniających oraz kół zainteresowań. Ankietowani wskazali iż przedszkole organizuje inicjatywy,  akcje i  nowatorskie działania zapewniające dzieciom warunki do odpowiedniego rozwoju: w tym stosując innowacyjne metody i formy  pracy, biorąc udział w akcjach charytatywnych, organizując konkursy, biorąc udział w projektach, prowadząc i organizując koła zainteresowań dla dzieci a także prowadząc zajęcia on-line
w razie konieczności. Rodzice zgodnie udzielili odpowiedzi iż znają procedury obowiązujące w przedszkolu i są one przestrzegane, przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo  w ich ocenie nauczyciele i dyrekcja współpracują z rodzicami. W odpowiedzi na pytanie czy przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom większość respondentów biorących udział w ankiecie udzieliło twierdzącej odpowiedzi – tak i raczej tak. Zapytaliśmy również naszych rodziców czy ich zdaniem dyrektor i nauczyciele podejmują działania naprawcze i doskonalące które rozwijają placówkę i tu również padły odpowiedzi potwierdzające. Rodzice wskazują, że nadrzędną funkcja placówki jest kolejno funkcja edukacyjna, a następnie równorzędnie funkcja wychowawcza oraz opiekuńcza. Przedszkole  poprzez prowadzone zajęcia i dobór tematyki uczy dzieci zasad bezpieczeństwa, bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach . Ankietowani wskazali przykłady prowadzonych
w przedszkolu zajęć były to:

zajęcia o bezpiecznych wakacjach, warsztaty z pierwszej pomocy cały cykl spotkań”

 • „np. spotkania z Policjantem”
 • „cykliczne warsztaty z pierwszej pomocy, zajęcia o bezpieczeństwie na drodze, na wakacjach, zimą, pogadanki”
 • „np. Zachowanie na drodze”
 • „Przechodzenie prze ulicę „
 • „Poprzez zajęcia z ratownikiem medycznym, policją itp. , a także w codziennym funkcjonowaniu ciocie zwracają na bezpieczeństwo szczególną uwagę.”
 • „Przejście przez pasy, zabawa na placu zabaw w przedszkolu”
 • „Mycie rąk”
 • „np. nauka przechodzenia przez jezdnię”
 • „rozmowy z dziećmi jak należy zachowywać się w sali, jadalni, na spacerze, na ulicy”
 • „Bezpieczne przechodzenie przez ulicę, pierwsza pomoc”
 • „zachowanie na placu zabaw, podczas przechodzenia przez ulicę”
 • „przestrzeganie zasad higieny w kontekście zagrożenia Covid-19”
 • „Zajęcia o ruchu drogowym”

Ankietowani wskazują również iż dyrektor rzetelnie realizuje zadania wynikające
z powierzonego stanowiska oraz z podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, uwzględniając opinie rodziców.

Wysunięte wnioski do dalszej pracy przedszkola:

– przeanalizowanie oferty przedszkola i jej rozszerzenie

– wsparcie nauczycieli w pozyskiwaniu nowych kompetencji zawodowych

– wspieranie dzieci w ich naturalnym rozwoju poprzez  dobieranie metod i form pracy z dziećmi wspierających ich rozwój

Skip to content